Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 17 октомври 2013 г. — BF/Сметна палата

(Дело F-69/11)1

(Публична служба — Процедура за заемане на поста директор — Доклад на комисията за предварителен подбор — Мотивиране — Липса — Незаконосъобразност на решението за назначаване — Условия)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: BF (Люксембург, Люксембург) (представител: L. Levi, avocat)

Ответник: Сметна палата на Европейския съюз (представители: T. Kennedy и J. Vermer, подпомагани от D. Waelbroeck)

Предмет

Искане за отмяна на решението на Сметната палата да не назначи жалбоподателя на поста директор на дирекция „Човешки ресурси“ и да назначи друг кандидат на този пост.

Диспозитив

Отменя решенията от 18 ноември 2010 г., с които Сметната палата на Европейския съюз назначава г-жа Z на поста директор на дирекция „Човешки ресурси“ и отхвърля кандидатурата на BF за този пост.Липсва основание за произнасяне по искането на Сметната палата на Европейския съюз да оттегли от преписката приложения A 7 и A 11 към жалбата.Отхвърля жалбата в останалата ѝ част. Осъжда Сметната палата на Европейския съюз да понесе направените от нея съдебни разноски и да заплати направените от BF съдебни разноски