Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Španielsko) 16. februára 2018 – Marc Gómez del Moral Guasch/Bankia S.A.

(vec C-125/18)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de Primera Instancia de Barcelona

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Marc Gómez del Moral Guasch

Žalovaná: Bankia S.A.

Prejudiciálne otázky

Má byť index IRPH Cajas1 predmetom súdnej ochrany v tom zmysle, že zahŕňa posudzovanie, či je tento index pre spotrebiteľa zrozumiteľný bez toho, aby tomu bránila skutočnosť, že tento index je upravený právnymi alebo správnymi predpismi, keďže tento prípad nie je regulovaný v článku 1 ods. 2 smernice 93/132 , pretože nejde o záväzný predpis, ale takýto pohyblivý zmluvný úrok je do zmluvy vložený fakultatívne predajcom alebo dodávateľom?

2.1    Je podľa článku 4 ods. 2 smernice 93/13, ktorý nebol do španielskeho právneho poriadku prebratý, v rozpore so smernicou 93/13 a jej článkom 8 situácia, keď španielsky súd odkáže na článok 4 ods. 2 tejto smernice a uplatní ho, ak toto ustanovenie nebolo do španielskeho právneho poriadku prebraté z vôle zákonodarcu, ktorý sa usiloval o najvyššiu úroveň ochrany vo vzťahu ku všetkým zmluvným podmienkam, ktoré predajca alebo dodávateľ môže vložiť do spotrebiteľskej zmluvy, vrátane podmienok, ktoré sa týkajú hlavného predmetu zmluvy, a to aj vtedy, keby boli napísané jasným a zrozumiteľným spôsobom?

2.2    Je na účely pochopenia podstatnej zmluvnej podmienky, konkrétne IRPH, v každom prípade potrebné poskytnúť alebo uverejniť informácie o nasledujúcich skutočnostiach a údajoch alebo o niektorých z nich?

(i)    Vysvetlenie spôsobu tvorby referenčnej sadzby, to znamená informovanie o tom, že tento index zahŕňa popri nominálnom úroku aj poplatky a ďalšie náklady, že ide o jednoduchý a nie vážený priemer, že predajca alebo dodávateľ musel vedieť a informovať o tom, že mal uplatniť negatívny rozdiel, a že poskytované údaje sú na rozdiel od inej bežne používanej referenčnej sadzby, t. j. sadzby Euribor, neverejné.

(ii)    Vysvetlenie doterajšieho vývoja a možného budúceho vývoja spolu s informovaním a uverejnením grafov, ktoré spotrebiteľovi jasne a zrozumiteľne ukazujú, aký bol vývoj tejto osobitnej sadzby vo vzťahu k sadzbe Euribor, ktorá je bežne používanou sadzbou pre úvery zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti.

2.3    Ak Súdny dvor dospeje k záveru, že vnútroštátnemu súdu prináleží, aby posúdil nekalú povahu zmluvných podmienok a aby vyvodil všetky dôsledky podľa vnútroštátneho práva, kladie tento súd Súdnemu dvoru otázku, či neinformovanie o tom všetkom nevedie k neporozumeniu uvedenej podmienky, pretože pre priemerného spotrebiteľa takáto podmienka nie je zrozumiteľná, článok 4 ods. 2 smernice 93/1, alebo či ich opomenutie neznamená nečestné konanie zo strany predajcu alebo dodávateľa, takže by spotrebiteľ nesúhlasil s tým, aby bol referenčným indexom pre jeho úver IRPH, keby bol vhodne informovaný.

Ak sa určí, že IRPH Cajas je neplatný, ktoré z dvoch nasledujúcich dôsledkov by v prípade neexistencie dojednania alebo v prípade, že by neexistencia dojednania bola pre spotrebiteľov nepriaznivejšia, bol v súlade s článkom 6 ods. 1 a článkom 7 ods. 1 smernice 93/13?

3.1    Uplatnenie náhradného bežného indexu v zmluve, a to Euribor, keďže ide o zmluvu viazanú najmä na úrokový výnos v prospech inštitúcie, [ktorá má postavenie] predajcu alebo dodávateľa.

3.2    Upustenie od uplatňovania úroku s ponechaním jedinej povinnosti vrátiť istinu úveru v lehotách určených dlžníkom.

____________

1 Referenčný index hypotekárnych úverov.

2 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, 1993, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288).