Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Španija) 16. februarja 2018 – Marc Gómez del Moral Guasch/Bankia S.A.

(Zadeva C-125/18)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de Primera Instancia de Barcelona

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Marc Gómez del Moral Guasch

Tožena stranka: Bankia S.A.

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali mora biti indeks IRPH1 Cajas (IRPH za hranilnice) predmet sodnega varstva v smislu, da je treba preveriti, ali ga potrošnik razume, ne da bi bila ovira za to okoliščina, da ga urejajo zakonske ali druge določbe, kar ni primer iz člena 1(2) Direktive 93/132 , ker ni obvezna določba, ampak takšno spremenljivo pogodbeno obrestno mero v pogodbo po lastni presoji vključi prodajalec ali ponudnik?

2.    2.1.    Ali je v skladu s členom 4(2) Direktive 93/13, ki ni prenesen v naš pravni red, v nasprotju z Direktivo 93/13 in njenim členom 8, da se španski sodni organ sklicuje na člen 4(2) te direktive in ga uporabi, če zakonodajalec, ki je trdil, da bi lahko popolna zaščita za vse pogoje, ki jih prodajalec ali ponudnik lahko vključi v pogodbo, sklenjeno s potrošniki, vključno s tistimi, ki vplivajo na glavni predmet pogodbe, tudi če so v jasnem, razumljivem jeziku, te določbe po lastni volji ni prenesel v naš pravni red?

2.2    Ali je treba za razumevanje bistvenega pogoja, v tem primeru IRPH, vsekakor posredovati informacije ali objave spodaj navedenih dejstev ali podatkov, ali katerega od njih?

(i)    Obrazložiti način določitve referenčne obrestne mere, to pomeni obrazložiti, da ta indeks vključuje provizije in ostale stroške nominalne obrestne mere, da gre za enostavno, ne ponderirano srednjo vrednost, da moral prodajalec ali ponudnik vedeti, da mora uporabiti negativni diferencial, in to in posredovati in da posredovani podatki niso javni, v nasprotju z drugo običajno obrestno mero, ki je euribor.

(ii)    Obrazložiti, kako se je razvijal v preteklosti in kako bi se lahko spreminjal v prihodnje, posredovati informacije in objaviti grafe, ki potrošniku jasno in razumljivo obrazložijo spreminjanje te posebne obrestne mere v primerjavi z obrestno mero euribor, ki se običajno uporablja pri kreditih s hipotekarnim jamstvom.

2.3    In če bi Sodišče odločilo, da mora predložitveno sodišče preučiti nedovoljenost pogodbenih pogojev in odločiti o vseh posledicah v skladu z nacionalnim pravom, se Sodišču postavi vprašanje, ali pomanjkanje informacij o vsem tem ne bi pomenilo pomanjkljivega razumevanja pogoja, ker povprečnemu potrošniku ne bi bil jasen (člen 4(2) Direktive 93/13) in ali bi njegova izpustitev pomenila nepošteno obravnavo s strani prodajalca ali ponudnika, zaradi česar potrošnik, če bi bil ustrezno informiran, ne bi sprejel, da se za njegov kredit uporabi IRPH.

Če se ugotovi ničnost IRPH za hranilnice, katera od navedenih posledic bi bila, če ne bi bilo dogovora ali bi bil dogovor bolj v škodo potrošnika, v skladu s členom 6(1) in 7(1) Direktive 93/13?

3.1    Prilagoditev pogodbe z uporabo nadomestnega običajnega indeksa, in sicer euribor, če gre za pogodbo, ki je v svojem bistvu vezana na produktivni interes v dobro institucije, to je prodajalca ali ponudnika.

3.2    Prenehanje uporabe obrestne mere, pri čemer je edina obveznost kreditojemalca ali dolžnika vrniti izposojeno glavnico v dogovorjenih obrokih.

____________

1 Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (referenčni indeks za hipotekarne kredite).

2 Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288).