Language of document :

A Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Spanyolország) által 2018. február 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Marc Gómez del Moral Guasch kontra Bankia S. A.

(C-125/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de Primera Instancia de Barcelona

Az alapeljárás felei

Felperes: Marc Gómez del Moral Guasch

Alperes: Bankia S. A.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ezen mutatónak, a takarékpénztárakra vonatkozó IRPH-nak1 bírósági felülvizsgálat alá kell-e tartoznia, azaz kell-e vizsgálni, hogy az a fogyasztó számára érthető-e, anélkül, hogy akadályt jelentene az, hogy azt jogszabályi vagy közigazgatási rendelkezések szabályozzák, mivel nem minősül a 93/13 irányelv2 1. cikkének (2) bekezdésében előírt valamelyik esetnek, hiszen nem kötelező erejű rendelkezésről van szó, hanem az eladó vagy szolgáltató ezt a változó és ügyleti kamatot opcionálisan foglalja a szerződésbe?

2.1.    A 93/13 irányelv 4. cikke (2) bekezdésének megfelelően – amely a jogrendünkbe nincs átültetve – ellentétes-e a 93/13 irányelvvel és annak 8. cikkével az, hogy egy spanyol bíróság az ezen irányelv 4. cikkének (2) bekezdésére hivatkozik, és azt alkalmazza, amikor ez a rendelkezés a jogrendünkbe nem lett átültetve a jogalkotó akaratának megfelelően, amely teljes körű védelmet kívánt meghatározni valamennyi olyan feltétel tekintetében, amelyet az eladó vagy szolgáltató a fogyasztókkal kötött szerződésbe illeszthet, ideértve azokat a feltételeket is, amelyek a szerződés elsődleges tárgyát érintik, akkor is, ha azokat világosan és érthetően fogalmazták meg?

2.2.    Mindenesetre szükséges-e a következő tényekről, adatokról vagy azok valamelyikéről tájékoztatást adni vagy azokat közzétenni a lényeges feltétel, konkrétan az IRPH megértése céljából?

i.    Magyarázatot adni arról, hogy hogyan határozták meg a referencia-kamatlábat, azaz tájékoztatást adni arról, hogy ez a mutató magában foglalja a nominális kamattal kapcsolatos díjakat és egyéb költségeket, hogy egy egyszerű, nem súlyozott átlagról van szó, hogy az eladónak vagy szolgáltatónak tudnia kellett és tájékoztatást kellett adnia arról, hogy negatív különbözetet kellett alkalmaznia, valamint hogy a szolgáltatott adatok nem nyilvánosak a másik gyakran előforduló euribor mutatóhoz képest.

ii.    Magyarázatot adni arról, hogy a múltban hogyan alakult és a jövőben hogyan alakulhat, továbbá tájékoztatást adni, valamint közzétenni azokat a grafikonokat, amelyek világosan és érthetően magyarázzák el a fogyasztónak ezen speciális kamatláb alakulását az euriborhoz képest, amely a jelzáloghitelek esetében szokásosan alkalmazott kamatláb.

2.3.    Amennyiben továbbá az Európai Unió Bírósága megállapítja, hogy a kérdést előterjesztő bíróság feladata, hogy megvizsgálja a szerződéses feltételek tisztességtelen jellegét, és abból a nemzeti jogának megfelelően levonja az összes következtetést, a Bíróságnak azt a kérdést kell feltenni, hogy a mindezekre vonatkozó tájékoztatás hiánya nem eredményezi-e a feltétel megértésének hiányát amiatt, hogy az nem világos az átlagos fogyasztó számára – a 93/13 irányelv 4. cikkének (2) bekezdése –, vagy azt, hogy a tájékoztatás elmulasztása tisztességtelen bánásmódot jelent az eladó vagy szolgáltató részéről, és hogy ennélfogva, ha a fogyasztót megfelelően tájékoztatták volna, nem fogadta volna el az általa felvett hitel esetében az IRPH alkalmazását.

A takarékpénztárakra vonatkozó IRPH semmisségének megállapítása esetén megállapodás hiányában, illetve ha ez utóbbi a fogyasztó számára hátrányosabb, a következő két következmény közül melyik egyeztethető össze a 93/13 irányelv 6. cikkének (1) bekezdésével és 7. cikkének (1) bekezdésével?

3.1.    A szerződés kiegészítése valamely szokásos helyettesítő mutató, az euribor alkalmazásával, mivel az eladónak vagy szolgáltatónak [minősülő] pénzintézet javára szóló jövedelmező kamathoz alapvetően kötődő szerződésről van szó.

3.2.    A kamat alkalmazásának mellőzése azzal az egyedüli kötelezettséggel, hogy a hitel tőkeösszegét a hitelfelvevő vagy adós részéről megállapított határidőn belül vissza kell fizetni.

____________

1 Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios [jelzáloghitel referencia-mutató]

2 A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL 1993, L 95., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás: 15. fejezet, 2. kötet, 288. o.).