Language of document : ECLI:EU:F:2013:160

BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN VAN DE EUROPESE UNIE

16 oktober 2013 (*)

„Minnelijke regeling van geschil – Artikel 69, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering – Akkoord van partijen op initiatief van het Gerecht – Doorhaling”

In zaak F‑50/10,

betreffende een beroep krachtens artikel 270 VWEU, van toepassing op het EGA-Verdrag op grond van artikel 106 bis ervan,

Simone Thérèse de Roos-Le Large, wonende te ’s‑Hertogenbosch (Nederland), aanvankelijk vertegenwoordigd door E. Lutjens en H. van Loon, advocaten, vervolgens door E. Lutjens, H. van Loon en M. Zaman, advocaten, daarna door E. Lutjens, advocaat,

verzoekster,

tegen

Europese Commissie, vertegenwoordigd door D. Martin en W. Roels als gemachtigden,

verweerster,

geeft

DE PRESIDENT VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

de navolgende

Beschikking

1        Bij verzoekschrift, binnengekomen ter griffie van het Gerecht op 1 juli 2010, heeft S. T. de Roos-Le Large gevraagd om nietigverklaring van het besluit van de Europese Commissie waarbij de instelling haar vraagt om terugbetaling van het bedrag van 119 507,90 EUR binnen vijftien dagen vanaf de ontvangst van dat besluit, bij gebreke waarvan zij zal overgaan tot gedwongen tenuitvoerlegging.

2        Bij brief van 7 mei 2013 heeft het Gerecht partijen de tekst van een mogelijke minnelijke regeling van het geschil voorgesteld. Bij brieven van 26 juni respectievelijk 30 september 2013 hebben verweerster en verzoekster hun definitieve instemming met de aldus voorgestelde minnelijke regeling betuigd. Die instemming betreft eveneens de kosten.

3        Derhalve moet overeenkomstig artikel 69 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht worden vastgesteld dat partijen het eens zijn geworden over het door het Gerecht gedane voorstel voor een minnelijke regeling en moet de onderhavige zaak worden doorgehaald in het register van het Gerecht.

4        Op grond van artikel 69, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering wordt, wanneer partijen een akkoord hebben bereikt over de kosten, beslist volgens het akkoord. Partijen zullen dus de kosten dragen overeenkomstig de bewoordingen van hun akkoord.

DE PRESIDENT VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

beschikt:

1)      Zaak F‑50/10, De Roos-Le Large/Commissie, wordt doorgehaald in het register van het Gerecht.

2)      Partijen zullen de kosten dragen overeenkomstig het tussen hen gesloten akkoord.

Luxemburg, 16 oktober 2013.

De griffier

 

       De president

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Procestaal: Nederlands.