Language of document :

Преюдициално запитване от Conseil d'État (Белгия), постъпило на 11 март 2021 г. — Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN/État belge, представлявана от Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, chargé des Grandes villes

(Дело C-162/21)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d'État

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN

Ответник: État belge, представлявана от Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, chargé des Grandes villes

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета1 , да се тълкува в смисъл, че позволява на държава членка при определени условия да предостави разрешение за третиране, продажба или сеитба на семена, третирани с продукти за растителна защита?

При утвърдителен отговор на първия въпрос може ли при определени условия посоченият по-горе член 53 да се прилага за продукти за растителна защита, съдържащи активни вещества, чието пускане в продажба или употреба е ограничено или забранено на територията на Европейския съюз?

Обхващат ли „специалните обстоятелства“, които изисква член 53 от посочения регламент, положения, при които настъпването на опасност не е сигурно, а е само вероятно?

Обхващат ли „специалните обстоятелства“, които изисква член 53 от посочения регламент, положения, при които настъпването на опасност е предвидимо, нормално и дори повтарящо се през определен период?

Трябва ли изразът „която не може да бъде овладяна чрез други разумни средства“, използван в член 53 от регламента, да се тълкува в смисъл, че с оглед на текста на съображение 8 от регламента той придава еднакво значение, от една страна, на гарантирането на високо ниво на закрила на здравето на хората и животните и на опазването на околната среда и от друга страна, на запазването на конкурентоспособността на общностното селско стопанство?

____________

1 ОВ L 309, 2009 г., стр. 1.