Language of document :

Преюдициално запитване от Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona (Испания), постъпило на 11 март 2021 г. — AD и др./PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV и DAF Trucks Deutschland GmbH

(Дело C-163/21)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona

Страни в главното производство

Ищци: AD и други

Ответници: PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV и DAF Trucks Deutschland GmbH

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 5, параграф 1 от Директива 2014/104/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 година относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията1 да се тълкува в смисъл, че представянето на доказателства от значение за делото се отнася единствено до вече съществуващи документи, намиращи се под контрола на ответника или на трето лице, или напротив, трябва да се възприеме тълкуването, че член 5, параграф 1 обхваща и възможността за представяне на документи, които страната, до която се отнася искането за информация, трябва да изготви ex novo посредством обобщаване или систематизиране на информация, знания или данни, намиращи се у страната.

____________

1 ОВ L 349, 2014 г., стр. 1.