Language of document :

Жалба, подадена на 13 юни 2009 г. - Nicola/ЕИБ

(Дело F-59/09)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Carlo De Nicola (Strassen, Люксембург) (представител: L. Isola, avvocato)

Ответник: Европейска инвестиционна банка

Предмет и описание на спора

От една страна, отмяна на приетото на 14 ноември 2008 г. решение на Комисията по жалбите или неговото изменение в частта, в която то приписва на жалбоподателя (а не на неговия адвокат) искането за отвода на тримата й членове. От друга страна, отмяна на решенията за повишаване от 29 април 2008г., които не отчитат положението на жалбоподателя, както и на всички свързани с тях актове. И накрая, установяване на психическия тормоз, упражняван по отношение на жалбоподателя, и осъждане на ответника да преустанови упражняването на този тормоз.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Комисията по жалбите и във всички случаи то да бъде изменено в частта, в която приписва на г-н De Nicola (вместо на неговия адвокат) искането за отвод на тримата й членове и в неговата част, в която се преценява, че мотив за отвода е "едно обикновено оспорване на решението от 14 декември 2007 г.", а не последица от признатото и отреченото, което тези трима членове неоснователно са приписали на г-н De Nicola;

да се отмени решението за повишаване в длъжност от 29 април 2008 г., тъй като то не отчита положението на жалбоподателя, както и всички свързани с това последващи или предходни актове, между които и оценяването за 2007 година, и ако е необходимо, предварително да се обявят за незаконосъобразни количествените ограничения, предвидени в инструкциите на ръководството на отдела по човешките ресурси;

да се установи упражняваният по отношение на жалбоподателя психически тормоз, и вследствие на това

да се осъди ЕИБ да преустанови този тормоз и да обезщети жалбоподателя за претърпените от него физически, неимуществени и имуществени вреди, както и да заплати съдебните разноски, лихвите и компенсацията за обезценяването на признатите суми.

____________