Language of document :

Žaloba podaná 13. júna 2009 - Nicola/EIB

(vec F-59/09)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembursko) (v zastúpení: L. Isola, advokát)

Žalovaná: Európska investičná banka

Predmet a opis sporu

Po prvé zrušenie opatrenia, ktoré prijal odvolací výbor 14. novembra 2008, alebo zmena tohto opatrenia v časti, v ktorej pripisuje žalobcovi, namiesto jeho advokáta, námietku zaujatosti vznesenú voči trom členom výboru. Po druhé zrušenie povýšení, o ktorých sa rozhodlo 29. apríla 2008 bez toho, aby bola zohľadnená situácia žalobcu, ako aj všetkých súvisiacich aktov. Nakoniec určenie, že žalobca bol obeťou šikanovania a uloženie povinnosti, aby sa žalovaná zdržala takejto činnosti

Návrhy žalobcu

zrušiť opatrenie odvolacieho výboru a v každom prípade ho zmeniť v časti, v ktorej pripisuje pánovi De Nicola (namiesto jeho advokáta) námietku zaujatosti vznesenú voči trom členom výboru, a v časti, v ktorej považuje dôvody námietky za "čisté a jednoduché spochybnenie rozhodnutia zo 14. decembra 2007", a nie za dôsledok uznania a vzdania sa jeho nárokov, ktoré títo traja členovia nesprávne pričítali pánovi De Nicola,

zrušiť povýšenia z 29. apríla 2008, keďže sa o nich rozhodlo bez toho, aby bola zohľadnená situácia žalobcu, ako aj všetky súvisiace, nasledujúce a predchádzajúce opatrenia vrátane hodnotenia za rok 2007, a pokiaľ je to potrebné, určiť, že obmedzenia uložené v inštrukciách riaditeľstva ľudských zdrojov sú protiprávne,

určiť, že žalobca bol obeťou šikanovania na pracovisku, a v dôsledku toho

uložiť EIB povinnosť, aby sa zdržala šikanovania na pracovisku a zaplatila žalobcovi odškodnenie za majetkovú, nemajetkovú a osobnú ujmu, ktorú v dôsledku šikanovania utrpel, a nahradila trovy konania spolu s úrokmi z omeškania a peňažným zhodnotením priznaných súm.

____________