Language of document :

Žaloba podaná dne 4. června 2009 - Marcuccio v. Komise

(Věc F-56/09)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise o zamítnutí žádosti žalobce, jejímž předmětem byla jednak náhrada škody vzniklé v důsledku toho, že zaměstnanci Komise dne 8. dubna 2002 údajně vnikli do jeho služebního bytu v Luandě, a jednak předání kopií fotografií pořízených u této příležitosti a zničení veškeré dokumentace týkající se této události

Návrhová žádání žalobce

rozhodnutí o zamítnutí žádosti ze dne 24. dubna 2008 prohlásit za neplatné ze zákona, nebo jej podpůrně zrušit;

v nezbytném rozsahu sdělení ze dne 11. září 2008 prohlásit za neplatné ze zákona, nebo jej podpůrně zrušit;

v nezbytném rozsahu akt o zamítnutí stížnosti ze dne 3. listopadu 2008 prohlásit za neplatný ze zákona, nebo jej podpůrně zrušit;

určit, že dne 8. dubna 2002 zaměstnanci Komise vnikli do služebního bytu žalobce, pořídili fotografie a zápis o určitých skutečnostech, a určit a prohlásit protiprávnost těchto jednání;

uložit Komisi, aby doručila písemně žalobci každý jednotlivý prvek dokumentace, která se týká těchto jednání;

uložit Komisi, aby žalobce písemně informovala o dokumentaci, včetně fotografií;

uložit Komisi, aby dokumentaci fyzicky zničila a aby uvedené fyzické zničení oznámila;

uložit Komisi, aby žalobci jako náhradu škody de quibus uhradila částku 225 000 eur nebo jakoukoli vyšší či nižší částku, o které bude mít Soud za to, že je spravedlivá a přiměřená, a sice: a) 100 000 eur jako náhradu škody týkající se protiprávního vniknutí; b) 100 000 eur jako náhradu škody týkající se protiprávního pořízení fotografií; c) 25 000 eur jako náhradu škody týkající se protiprávního zápisu v souvislosti s určitými skutečnostmi souvisejícími s osobními věcmi žalobce;

uložit Komisi, aby žalobci od dne následujícího po dni, kdy Komise obdržela žádost ze dne 24. dubna 2008, a to až do skutečného zaplacení částky 225 000 eur, uhradila úroky z uvedené částky ve výši 10 % ročně s roční kapitalizací;

uložit Komisi, aby žalobci jako náhradu vzniklé škody vyplývající z nedoručení dokumentace, a to od zítřejšího dne až do dne, kdy mu uvedená dokumentace bude doručena, uhradila částku 100 eur denně nebo jakoukoli vyšší či nižší částku, o které bude mít Soud za to, že je spravedlivá a přiměřená, která bude vyplacena prvního dne měsíce následujícího po vydání rozsudku v dotčené věci, pokud jde o částky, které se již staly splatnými během období mezi zítřejším dnem a posledním dnem měsíce, během něhož bude vyhlášen uvedený rozsudek, a prvního dne každého měsíce následujícího po měsíci, během něhož bude vyhlášen uvedený rozsudek, pokud jde o částky, které se v tomto ohledu staly splatnými během předcházejícího měsíce;

uložit Komisi, aby žalobci jako náhradu vzniklé škody vyplývající z toho, že nedošlo k fyzickému zničení, uhradila od zítřejšího dne až do dne, kdy dojde k uvedenému fyzickému zničení, částku 100 eur denně nebo jakoukoli vyšší či nižší částku, o které bude mít Soud za to, že je spravedlivá a přiměřená, která bude vyplacena prvního dne měsíce následujícího po vydání rozsudku v dotčené věci, pokud jde o částky, které se již staly splatnými během období mezi zítřejším dnem a posledním dnem měsíce, během něhož bude vyhlášen uvedený rozsudek, a prvního dne každého měsíce následujícího po měsíci, během něhož bude vyhlášen uvedený rozsudek, pokud jde o částky, které se v tomto ohledu staly splatnými během předcházejícího měsíce;

uložit Komisi, aby žalobci uhradila veškeré výdaje, poplatky a náklady řízení, včetně výdajů v souvislosti s vypracováním znaleckého posudku na žádost jednoho z účastníků řízení;

uložit Komisi, aby uhradila výdaje týkající se případného vypracování znaleckého posudku požadovaného z úřední povinnosti.

____________