Language of document :

Beroep ingesteld op 4 juni 2009 - Marcuccio / Commissie

(Zaak F-56/09)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende afwijzing van verzoekers verzoek strekkende tot, enerzijds, vergoeding van de schade die hij heeft geleden doordat personeelsleden van de Commissie op 8 april 2002 in zijn dienstwoning te Luanda zijn binnengedrongen en, anderzijds, overlegging van de kopieën van de foto's die bij die gelegenheid zijn genomen en vernietiging van alle stukken die op die gebeurtenis betrekking hebben

Conclusies van de verzoekende partij

verklaring van non-existentie ex lege dan wel, subsidiair, nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van het verzoek van 24 april 2008;

voor zover nodig, verklaring van non-existentie ex lege dan wel, subsidiair, nietigverklaring van de nota van 11 september 2008;

voor zover nodig, verklaring van non-existentie ex lege dan wel, subsidiair, nietigverklaring van het besluit houdende afwijzing van de klacht van 3 november 2008;

vaststelling dat personeelsleden van de Commissie op 8 april 2002 verzoekers dienstwoning zijn binnengedrongen, foto's hebben genomen en aantekeningen hebben gemaakt, en vaststelling dat dit feit onrechtmatig is;

veroordeling van de Commissie om verzoeker schriftelijk elk afzonderlijk element van de documentatie met betrekking tot dit feit te verstrekken;

veroordeling van de Commissie om verzoeker schriftelijk de documentatie en de foto's ter beschikking te stellen;

veroordeling van de Commissie om deze documentatie te vernietigen en verzoeker daarvan mededeling te doen;

veroordeling van de Commissie tot betaling aan verzoeker van een schadevergoeding van 225 000 EUR dan wel elk lager of hoger bedrag dat het Gerecht gerechtvaardigd en billijk acht, dat wil zeggen a) 100 000 EUR wegens het onrechtmatig binnendringen; b) 100 000 EUR wegens het onrechtmatig nemen van foto's; c) 25 000 EUR wegens het onrechtmatig maken van aantekeningen over persoonlijke bezittingen van verzoeker;

veroordeling van de Commissie tot betaling, vanaf de dag volgende op de ontvangst door de Commissie van het verzoek van 24 april 2008 en tot aan de daadwerkelijke betaling van het bedrag van 225 000 EUR, van een jaarlijkse rente van 10 % over dat bedrag met jaarlijkse kapitalisatie;

veroordeling van de Commissie om hem ter vergoeding van de schade die hij heeft geleden wegens het niet ter beschikking stellen van de documentatie, met ingang van morgen en tot aan de dag waarop deze documentatie hem ter beschikking zal zijn gesteld, het bedrag van 100 EUR per dag te betalen dan wel elk hoger of lager bedrag dat het Gerecht gerechtvaardigd en billijk acht, te betalen vanaf de eerste dag van de maand volgende op het in deze zaak te wijzen arrest voor de bedragen die verschuldigd zijn geworden tussen morgen en de laatste dag van de maand waarin dit arrest gewezen zal worden, en de eerste dag van elke maand volgende op die waarin dit arrest gewezen zal worden voor de rechten die in de vorige maand zijn ontstaan;

veroordeling van de Commissie om hem ter vergoeding van de schade die hij heeft geleden wegens het niet vernietigen van de documentatie, met ingang van morgen en tot aan de dag waarop deze documentatie zal zijn vernietigd, het bedrag van 100 EUR per dag te betalen dan wel elk hoger of lager bedrag dat het Gerecht gerechtvaardigd en billijk acht, te betalen vanaf de eerste dag van de maand volgende op het in deze zaak te wijzen arrest voor de bedragen die verschuldigd zijn geworden tussen morgen en de laatste dag van de maand waarin dit arrest gewezen zal worden, en de eerste dag van elke maand volgende op die waarin dit arrest gewezen zal worden voor de rechten die in de vorige maand zijn ontstaan;

veroordeling van de Commissie om verzoeker alle kosten, rechten en honoraria van de procedure terug te betalen, daaronder begrepen die van de expertise op verzoek van één der partijen;

veroordeling van de Commissie tot betaling van de kosten voor de eventuele opstelling van een ambtshalve gelaste expertise.

____________