Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 8.3.2011 - De Nicola v. Euroopan investointipankki

(Asia F-59/09)1

(Henkilöstö - Euroopan investointipankin henkilöstö - Arviointi - Ylennys - Tuomioistuimen toimivalta - Tutkittavaksi ottaminen - Implisiittinen hylkäyspäätös - Sisäinen ohje - Henkilöstön edustaja - Puolustautumisoikeuksien kunnioittamista koskeva periaate)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (edustaja: asianajaja L. Isola)

Vastaaja: Euroopan investointipankki (asiamiehet: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams ja F. Martin, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä 29.4.2008 päätettyjen ylennysten, joihin ei sisälly kantajan nimeä, sekä kantajan vuoden 2007 arviointikertomuksen kumoaminen. Toisaalta sen muutoksenhakukomitean tekemän päätöksen kumoaminen, jolla päätettiin jatkaa asian käsittelyä jääväämisvaatimuksesta huolimatta. Lopuksi sen toteaminen, että kantaja on joutunut henkisen ahdistelun kohteeksi, ja vastaajan määrääminen lopettamaan ahdistelu sekä korvaamaan aineeton ja aineellinen vahinko.

Tuomiolauselma

Carlo de Nicolan vuoden 2007 arviointikertomus ja ylentämättä jättämistä koskeva päätös kumotaan.

Vaatimukset hylätään muilta osin.

Carlo de Nicola ja Euroopan investointipankki vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 205, 29.8.2009, s. 49.