Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 9. júna 2010 - Marcuccio/Komisia

(vec F-56/09)1

(Verejná služba - Úradníci - Žaloba o náhradu škody - Prístup administratívy do služobného bytu úradníka - Rešpektovanie obydlia a súkromného života)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: pôvodne G. Cipressa, neskôr G. Cipressa a L. Mansullo, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a C. Berardis-Kayser, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým zamieta návrh žalobcu jednak na náhradu škody, ktorá mu údajne vznikla v dôsledku vniknutia zamestnancov Komisie do jeho služobného bytu v Luande 8. apríla 2002, a jednak na odovzdanie kópií fotografií vyhotovených v tejto súvislosti a zničenie všetkých dokumentov, ktoré sa týkajú tejto udalosti

Výrok rozsudku

1.    Európska komisia je povinná zaplatiť pánovi Luigimu Marcucciovi sumu 5 000 eur.

2.    Rozhodnutie Európskej komisie z 11. septembra 2008 v rozsahu, v akom sa zamietol návrh pána Luigiho Marcuccia z 24. apríla 2008 na odovzdanie fotografií, ich zničenie a poskytnutie informácií, ktoré sa týkajú tohto zničenia, sa ruší.

3.    V zostávajúcej časti sa návrhy žaloby zamietajú.

4.    Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania pána Luigiho Marcuccia vo výške jednej štvrtiny.

5.    Pán Luigi Marcuccio znáša svoje trovy konania vo výške troch štvrtín.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 205, 29.8.2009, s. 48.