Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 26. novembrī iesniedza Tribunal du travail de Liège (Beļģija) – VT/Centre public d'action sociale de Líège (CPAS)

(Lieta C-641/20)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal du travail de Liège

Pamatlietas puses

Prasītājs: VT

Atbildētājs: Centre public d’action sociale de Liège (CPAS)

Prejudiciālais jautājums

Ja dalībvalsts nolemj saskaņā ar Direktīvas 2011/95 1 11. pantu bēglim atņemt viņa statusu un pēc tam atņemt viņam uzturēšanās tiesības un izdot rīkojumu izceļot no valsts teritorijas, vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/115/EK (2008. gada 16. decembris) par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi 2 , 7. un 13. pants, lasot tos kopsakarā ar [Eiropas] Savienības Pamattiesību hartas 47. pantu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nozīmē, ka attiecīgā persona saglabā pagaidu uzturēšanās tiesības, kā arī tiesības uz sociālo palīdzību, kamēr tiesā tiek izskatīta pārsūdzība par lēmumu par uzturēšanās atļaujas beigšanos un izbraukšanas rīkojumu?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/95/ES (2011. gada 13. decembris) par standartiem, lai trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kvalificētu kā starptautiskās aizsardzības saņēmējus, par bēgļu vai personu, kas tiesīgas saņemt alternatīvo aizsardzību, vienotu statusu, un par piešķirtās aizsardzības saturu (OV 2011, L 337, 9. lpp.).

2 OV 2008, L 348, 98. lpp.