Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) 1. decembra 2020 – XG/Autoridade Tributária e Aduaneira

(vec C-647/20)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: XG

Žalovaný: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciálna otázka

Môže sa na kapitálové zisky dosiahnuté z transakcie s nehnuteľnosťou spočívajúcej v predaji nehnuteľného majetku nadobudnutého portugalským štátnym príslušníkom, ktorý nemá bydlisko v Európskej únii, podľa článku 65 ods. 1 písm. a) ZFEÚ vzťahovať režim diskriminačného, vyššieho zdanenia v porovnaní s režimom vzťahujúcim sa na rezidentov, pre ktorých sa kapitálový zisk, ktorý predstavuje základ pre výpočet dane z príjmu, zníži o 50 %?

____________