Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugal) den 1 december 2020 – XG mot Autoridade Tributária e Aduaneira

(Mål C-647/20)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Parter i det nationella målet

Klagande: XG

Motpart: Autoridade Tributária e Aduaneira

Tolkningsfråga

Får kapitalvinst som genereras till följd av en fastighetstransaktion avseende försäljning av fast egendom som förvärvats av en portugisisk medborgare som inte har hemvist inom Europeiska unionen beskattas enligt ett diskriminerande skattesystem, vilket innebär högre skatt än den som tillämpas på personer med hemvist i landet, för vilka tillämpas en skattereduktion med 50 procent av den kapitalvinst som utgör grund för beräkningen av reavinstskatten, i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 65.1 a FEUF?

____________