Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 30. jūnijā - Verheyden pret Komisiju

(lieta F-72/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luc Verheyden, Angera (Itālija) (pārstāvis - E. Boigelot, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

ļaut iepazīties ar lietas materiāliem par prasītāju un Eiropas Biroja Krāpšanas Apkarošanai (OLAF) aizzīmogoto aploksni, kā arī visiem faktiem un dokumentiem, ko OLAF ir savācis pret to;

uzdot uzrādīt OLAF izmeklētāju mandātus;

ļaut iepazīties ar jebkādu OLAF ziņojumu par izmeklēšanu, kas ir vai nav ticis nodots Itālijas tiesu iestādēm, tai skaitā iekšējās izmeklēšanas galīgo ziņojumu;

atcelt pret prasītāju vērsto izmeklēšanu;

atcelt OLAF paziņojumu par izmeklēšanas veikšanu un informāciju Itālijas tiesu iestādēm, kā arī izmeklēšanas ziņojumu nodošanu Itālijas tiesu iestādēm;

atcelt izmeklēšanas starpposma un galīgo ziņojumu;

atcelt netieši izteiktos lēmumus par prasītāja lūguma un sūdzības noraidījumu;

atcelt jebkādu turpmāku un vai ar šiem lēmumiem saistītu aktu kas varētu tikt pieņemts pēc šīs prasības [iesniegšanas];

piespriest atbildētajai samaksāt zaudējumu atlīdzību un procentus, kas ir novērtēta aequo un bono EUR 30 000 apmērā, neskarot [summas] palielinājumu un/vai samazinājumu tiesvedības laikā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatojumam prasītājs turklāt atsaucas uz pamatiem, kas ir ļoti līdzīgi tiem, kādi ir izvirzīti lietas F-5/051 ietvaros un izvirza tādas pašas iebildes par prettiesiskumu, kā minētajā lietā, kā arī apgalvo, ka Padomes 2004. gada 22. marta Regula (EK, Euratom) Nr. 723/2004, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību2 ir prettiesiska, it īpaši daļā, ar ko tiek ieviests Civildienesta noteikumu IX pielikuma 1. pants.

____________

1 - OV C 82, 02.04.2005. (Lieta sākotnēji bija reģistrēta Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā ar Nr. T-22/05 un ar 15.12.2005. gada rīkojumu nodota Eiropas Savienības Civildienesta tiesai).

2 - OV L 124, 27.04.2004., 1. lpp.