Language of document :

Beroep ingesteld op 3 juli 2006 - Van Neyghem / Commissie

(zaak F-73/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoeker: Kris Van Neyghem (Vissenaken, België) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues, A. Jaume en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoeker

nietig te verklaren het besluit van de directeur van het EPSO van 1 juni 2005 om verzoeker niet toe te laten tot het mondelinge examen van vergelijkend onderzoek EPSO/A/19/04;

verweerster te veroordelen tot betaling aan verzoeker van een symbolisch bedrag van één EUR ter vergoeding van zijn immateriële schade;

verweerster te veroordelen tot betaling aan verzoeker van een ter beoordeling van het Gerecht gelaten bedrag ter vergoeding van zijn materiële schade bestaande in het verlies van de mogelijkheid om in een hogere rang te worden aangesteld;

verweerster te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van zijn beroep voert verzoeker allereerst schending van de motiveringsplicht en het beginsel van gelijke behandeling aan, doordat hij noch uit het bestreden besluit noch uit het antwoord van de administratie op zijn klacht heeft kunnen opmaken welk punt hij bij de correctie van zijn schriftelijk examen heeft gekregen of welk waardeoordeel over zijn prestaties is gegeven.

Voorts beroept hij zich op schending van het beginsel van behoorlijk bestuur, aangezien het beoordelingsformulier van zijn schriftelijke examen te onnauwkeurig en algemeen was en de kopieën van dat examen geen enkele verbetering bevatten.

____________