Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. - Van Neyghem przeciwko Komisji

(Sprawa F-73/06)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Konkurs otwarty - Ocena egzaminu pisemnego - Termin na wniesienie zażalenia - Dopuszczalność - Obowiązek uzasadnienia)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Kris Van Neyghem (Vissenaken, Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci S. Rodrigues, A. Jaume i C. Bernard-Glanz, następnie adwokaci S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: V. Joris i M. Velardo)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji EPSO z dnia 1 czerwca 2005 r. o niedopuszczeniu skarżącego do egzaminu ustnego w ramach konkursu EPSO/A/19/04 z uwagi na niewystarczającą liczbę punktów zdobytą w egzaminie pisemnym oraz wniosek o odszkodowanie

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron pokryje własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 190 z 12.08.2006, str. 37.