Language of document : ECLI:EU:F:2010:78

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

8 päivänä heinäkuuta 2010

Asia F-64/06

Ragnar Bergström

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Nimitys – Virkamiehiksi nimitetyt väliaikaiset toimihenkilöt – Ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa varallaololuetteloon merkityt hakijat – Palkkaluokan määrittämistä palvelukseen ottamisen yhteydessä koskevat siirtymäsäännöt – Palkkaluokan määrittäminen uusien epäedullisempien sääntöjen mukaisesti – Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohta ja 12 artiklan 3 kohta

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jolla ennen 1.5.2004 julkaistun kilpailun läpäissyt Ragnar Bergström, vaatii sen 10.8.2005 tehdyn komission päätöksen kumoamista, jolla hänet nimitettiin koeajalla olevaksi virkamieheksi 16.9.2005 alkaen, siltä osin kuin siinä määritetään hänen palkkaluokakseen kyseisessä kilpailuilmoituksessa ilmoitettua alempi palkkaluokka.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Osapuolet vastaavat itse omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Palkkaluokkaan nimittäminen – Uuden urarakenteen käyttöön ottaminen asetuksella N:o 723/2004 – Palkkaluokkaan nimittämistä koskevat siirtymäsäännökset

(Henkilöstösääntöjen 31 artiklan 1 kohta sekä liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 ja 4 kohta, 12 artiklan 3 kohta ja 13 artiklan 1 kohta; neuvoston asetus N:o 723/2004)

2.      Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Palkkaluokkaan nimittäminen – Uuden urarakenteen käyttöön ottaminen asetuksella N:o 723/2004 – Palkkaluokkaan nimittämistä koskevat siirtymäsäännökset

(Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohta; neuvoston asetus N:o 723/2004)

1.      Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohta koskee väliaikaisia toimihenkilöitä, jotka on merkitty ”toiseen ura-alueeseen soveltuvia hakijoita koskevaan luetteloon” tai ”sisäisen kilpailun läpäisseiden hakijoiden luetteloon”. Vaikka myös ”toiseen ura-alueeseen siirtymistä” koskeva kilpailu on luonteeltaan sisäinen kilpailu, kyseistä säännöstä on tulkittava niin, että sen tehokkuus taataan välttämällä mahdollisuuksien mukaan sellaisia tulkintoja, jotka johtaisivat siihen, että tämä säännös tulkittaisiin tarpeettomaksi. Lainsäätäjä vaikuttaa tarkoittaneen ”sisäisellä kilpailulla” ns. vakinaistamista koskevia kilpailuja, joilla on tarkoitus kaikkien pääsyä unionin virkoihin koskevien henkilöstösääntöjen säännöksien sallimissa rajoissa mahdollistaa sellaisten toimihenkilöiden palvelukseen ottaminen, joilla on jo tietty määrä työkokemusta asianomaisesta toimielimestä ja jotka ovat osoittaneet soveltuvuutensa hoitaa täytettävänä olevia virkoja. Tätä tulkintaa tukee henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohdan sanamuoto, jossa viitataan virkamiehiin, jotka on merkitty ”toiseen ura-alueeseen soveltuvia hakijoita koskevaan luetteloon”, mutta ei mainita ”sisäisen kilpailun läpäisseiden hakijoiden luetteloon” merkittyjä virkamiehiä. Tällainen maininta olisi perusteetonta, koska se ei nimenomaisesti koske sellaisten toimihenkilöiden vakinaistamista, jotka jo ovat virkamiehiä.

Jotta henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohta tulee sovellettavaksi, kyse on oltava siirtymisestä ”entiseltä ura-alueelta” ”uudelle ura-alueelle” joko sellaisen kilpailun kautta, jonka perusteella on laadittu ”toiseen ura-alueeseen soveltuvia hakijoita koskeva luettelo”, tai sellaisen vakinaistamista koskevan sisäisen kilpailun kautta, josta seuraa tällainen toiselle ura-alueelle siirtyminen. Lainsäätäjä on siten sitä laajaa harkintavaltaa käyttäessään, joka sillä on sekä palkkaluokan määrittämistä koskevien siirtymäsäännösten että palkkaluokan määrittämistä koskevien kriteerien osalta, poikennut henkilöstösääntöjen 31 artiklan 1 kohdassa ilmaistusta ensi kertaa palvelukseen otettavien virkamiesten palkkaluokan määrittämistä koskevasta yleisestä säännöstä – sellaisena kuin se on täydennettynä henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevalla 12 artiklan 3 kohdalla tai sen 13 artiklan 1 kohdalla – niiden hakijoiden osalta, jotka on merkitty soveltuvien hakijoiden luetteloon ennen 1.5.2006 ja jotka on otettu palvelukseen joko 1.5.2004 ja 30.4.2006 välisenä aikana tai 1.5.2006 jälkeen, ja varannut tässä yhteydessä oikeuden tulla nimitetyksi muuhun kuin kilpailuilmoituksessa mainittuun palkkaluokkaan niille toimihenkilöille, joilla on jo tietty määrä kokemusta kyseisessä toimielimessä työskentelystä ja jotka ovat edellä mainittujen kilpailujen kautta osoittaneet soveltuvuutensa ylempään ura-alueeseen kuuluvien virkojen hoitamiseen.


(ks. 43, 44, 47 ja 48 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: yhdistetyt asiat T‑40/96 ja T‑55/96, de Kerros ja Kohn-Bergé v. komissio, 6.3.1997 (Kok. H., s. I‑A‑47 ja II‑135, 45 ja 46 kohta) ja asia T‑294/97, Carrasco Benítez v. komissio, 12.11.1998 (Kok. H., s. I‑A‑601 ja II‑1819, 51 kohta)

2.      Kun mitään täsmällistä viitettä siitä, että lainsäätäjä olisi halunnut ulottaa henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun järjestelmän koskemaan avointen, sekä unionin toimielinten ulkopuolisille hakijoille että virkamiehille ja muille toimihenkilöille, jotka hekin voidaan hyväksyä osallistumaan kilpailuun, tarkoitettujen kilpailujen läpäisseille hakijoille, ei ole mitään syytä ajatella, että tämä olisi ollut lainsäätäjän tarkoituksena. Avoimen tai sisäisen kilpailun läpäisseiden väliaikaisten toimihenkilöiden yhdenvertaisen kohtelun takaaminen ei myöskään edellytä henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohdan tulkitsemista laajasti. On nimittäin todettava, että väliaikaiset toimihenkilöt, jotka ovat läpäisseet sellaisten virkojen täyttämiseksi järjestetyn kilpailun, joka kuuluvat samaan ura-alueeseen kuin jolla nämä toimihenkilöt jo ovat, eivät ole samassa tilanteessa kuin hakijat, jotka ovat läpäisseet sellaisen kilpailun, jonka tarkoituksena on mahdollistaa siirtyminen ylemmälle ura-alueelle ja siten näiden hakijoiden ratkaiseva eteneminen urallaan. Se, että lainsäätäjä on henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohdan säätäessään huolehtinut siitä, että väliaikaiset toimihenkilöt voidaan poikkeuksellisesti nimittää koeajalla oleviksi virkamiehiksi siihen palkkaluokkaan, johon he entisellä ura-alueellaan kuuluivat, ei johda – kun otetaan huomioon lainsäätäjän tarkoitus – sattumanvaraiseen tai selvästi epäasianmukaiseen erotteluun, suhteessa sellaisiin väliaikaisiin toimihenkilöihin, jotka on avoimen kilpailun kautta nimitetty virkamiehiksi sillä ura-alueella, jolle he jo kuuluivat.

Lisäksi henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohdan tulkitseminen laajasti on ristiriidassa saman kilpailun läpäisseiden hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun kanssa; mainitut hakijat ovat oikeuskäytännön mukaan keskenään verrattavissa olevassa tosiasiallisessa ja oikeudellisessa tilanteessa, ja heitä on silloin, kun ei ole olemassa sellaisia objektiivisia syitä, joiden perusteella eri tavalla kohtelu olisi oikeutettua, kohdeltava samalla tavoin erityisesti palkkaluokan määrittämisen osalta. Hakijoiden kohtelemista eri tavalla sen mukaan, onko heidät otettu palvelukseen ennen henkilöstösääntöjen uudistusta vai sen jälkeen, voidaan kuitenkin perustella objektiivisesti tarpeella säilyttää unionin lainsäätäjän oikeus vapaasti muuttaa henkilöstösääntöjä aina, kun se katsoo tämän hallinnon edun mukaiseksi, vaikka säännökset olisivatkin vähemmän suotuisia uusille virkamiehille kuin vanhoille virkamiehille.

(ks. 52–54 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 176/73, Van Belle v. neuvosto, 5.12.1974 (Kok., s. 1361, 8 kohta) ja asia C‑443/07 P, Centeno Mediavilla ym. v. komissio, 22.12.2008 (Kok., s. I‑10945, 79 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑92/96, Monaco v. parlamentti, 9.7.1997 (Kok. H., s. I‑A‑195 ja II‑573, 55 kohta); asia T‑11/03, Afari v. EKP, 16.3.2004 (Kok. H., s. I‑A‑65 ja II‑267, 65 kohta) ja asia T‑58/05, Centeno Mediavilla ym. v. komissio, 11.7.2007 (Kok., s. II‑2523, 86 kohta)