Language of document :

12. mail 2006 esitatud hagi - Stump ja Camba Constenla versus Euroopa Kohus

(Kohtuasi F-60/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Krisztina Stump (Luxembourg, Luksemburg) ja Carmen Camba Constenla (Luxembourg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Kohus

Hagejate nõuded

tühistada hagejate Euroopa ühenduste ametnikeks nimetamise otsused osas, milles nende palgaaste määrati personalieeskirjade XIII lisa artiklit 12 või 13 kohaldades;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Kohtult.

Väited ja peamised argumendid

Hagi toetuseks esitavad hagejad väited, mis on väga sarnased kohtuasja F-12/061 raames esitatud väidetega.

____________

1 - ELT C 86, 8.4.2006, lk 48.