Language of document :

Žaloba podaná 12. mája 2006 - Stump a Camba Constenla/Súdny dvor

(Vec F-60/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyne: Krisztina Stump (Luxemburg, Luxembursko) a Carmen Camba Constenla (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Súdny dvor Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkýň

zrušiť rozhodnutia o vymenovaní žalobkýň za úradníčky Európskych spoločenstiev, keďže stanovujú ich platovú triedu pri prijatí do služobného pomeru podľa článku 12 alebo 13 prílohy XIII služobného poriadku,

zaviazať Súdny dvor na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyne na podporu svojich žalôb uvádzajú žalobné dôvody, ktoré sú veľmi podobné dôvodom uplatneným vo veci F-12/061.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 86, 8.4.2004, s. 48.