Language of document :

Beroep ingesteld op 12 mei 2006 - Sapara / Eurojust

(Zaak F-61/06)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekster: Cathy Sapara (Den Haag, Nederland) (vertegenwoordigers: G. Vandersanden en C. Ronzi, advocaten)

Verweerder: Eurojust

Conclusies van verzoekster

het besluit van 6 juli 2005 om verzoeksters overeenkomst te beëindigen, nietig te verklaren en haar wederindienstneming door Eurojust vanaf die datum te gelasten;

verweerder te veroordelen tot vergoeding van de door verzoekster geleden schade, voorlopig naar billijkheid geraamd op 200 000 euro wat de immateriële schade betreft, en tot betaling van de bezoldiging van verzoekster van juli 2005 tot 15 oktober 2009 ter vergoeding van de materiële schade;

verweerder te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoekster, een voormalig tijdelijk functionaris van Eurojust, komt op tegen het besluit om haar overeenkomst aan het einde van de proefperiode te beëindigen.

Zij voert de volgende middelen aan:

−    schending van artikel 14 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Gemeenschappen (RAP) en van artikel 9 van het Statuut;

−    schending van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk elke bezwarende handeling moet worden gemotiveerd;

−    kennelijke fouten in de beoordeling van de feiten, die hebben geleid tot juridische fouten;

−    schending van het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur en van de rechten van de verdediging;

−    misbruik van bevoegdheid.

Wat de schadevergoeding betreft, is verzoekster van mening dat zij het slachtoffer is van pesterijen en dat zij herhaaldelijk is belasterd.

____________