Language of document :

Talan väckt den 12 maj 2006 - Sapara mot Eurojust

(mål F-61/06)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Cathy Sapara (Haag, Nederländerna) (ombud: advokaterna G. Vandersanden och C. Ronzi)

Svarande: Eurojust

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara beslutet av den 6 juni 2005 om att säga upp sökandens kontrakt och förordna om att hon åter skall sättas i tjänst vid Eurojust från nämnda datum,

förplikta svaranden att till sökanden som ersättning för skada utge skadestånd i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) som tills vidare uppskattas till 200 000 euro för ideell skada, och utbetala sökandens lön från och med juli 2005 till den 15 oktober 2009 för den materiella skadan,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden som tidigare var tillfälligt anställd vid Eurojust begär ogiltigförklaring av beslutet att säga upp hennes kontrakt vid slutet av provanställningen.

Till stöd för sin talan anför hon följande grunder:

åsidosättande av artikel 14 i Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna och artikel 9 i tjänsteföreskrifterna,

åsidosättande av den allmänna rättsprincipen att ett beslut som berör sökandens intressen måste motiveras,

uppenbart oriktig bedömning av de faktiska omständigheterna som leder till en felaktig rättstillämpning,

åsidosättande av den allmänna rättsprincipen om god förvaltningssed och rätten till försvar,

maktmissbruk.

Vad beträffar skadeståndstalan anser sökanden att hon har utsatts för trakasserier och att hon förtalats vid flera tillfällen.

____________