Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 23. maijā - Guarnieri pret Komisiju

(lieta F-62/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Daniela Guarnieri, St-Stevens-Woluwe (Beļģija) (pārstāvis - E. Boigelot, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Komisijas 2005. gada 5. augusta lēmumu, kas nelabvēlīgi ietekmē prasītāju un ar kuru, piemērojot Civildienesta noteikumu 67. panta 2. punktā paredzēto pabalstu pārklāšanās novēršanas principu, paredz atskaitīt Beļģijā piešķirto bāreņa pensiju no ģimenes pabalsta un līdz ar to noteic, ka attiecīgā summa tiks ieturēta no algas atbilstoši Civildienesta noteikumu 85. pantam;

atcelt iecēlējinstitūcijas (AIPN) 2006. gada 14. februāra lēmumu, ar ko noraida prasītājas iesniegto sūdzību pret apstrīdēto lēmumu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja, Komisijas ierēdne un divu bērnu māte, saņēma Civildienesta noteikumu 67. panta 2. punktā paredzēto apgādājamā bērna pabalstu. Pēc tam, kad 2005. gada 10. aprīlī nomira viņas laulātais, viņa tika informēta, ka Civildienesta noteikumu 80. panta grozījumu dēļ Komisija viņai nemaksās bāreņa pensiju. Savukārt Beļģijas iestādes viņai ir piešķīrušas ģimenes pabalstus un bāreņa pensiju. Tā kā minēto iestāžu maksāto pabalstu kopējā summa pārsniedza Kopienu piešķirto ģimenes pabalstu summu, Komisija uzskatīja, ka prasītājai vairs nav tiesību uz pēdējiem minētajiem pabalstiem.

Savas prasības atbalstam prasītāja, pirmkārt, norāda uz Civildienesta noteikumu 67. panta 2. punkta pārkāpumu. Pabalstiem, ko prasītājai maksā Beļģijas iestādes, nav tāds pats raksturs kā Kopienu maksātiem pabalstiem, un tātad tos nedrīkst atskaitīt atbilstoši minētajai normai.

Turklāt prasītāja norāda, ka tika pārkāpts Civildienesta noteikumu 25. pantā paredzētais pienākums norādīt visu individuālo lēmumu pamatojumu, tiesiskās paļāvības princips, tiesiskās drošības princips, vienlīdzīgas attieksmes princips un labas pārvaldības princips, kā arī pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses.

Viņa izvirza arī iebildi par prettiesiskumu attiecībā uz Padomes 2004. gada 22. marta Regulu (EK, Euratom) Nr. 723/2004, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību 1, ciktāl ar to groza Civildienesta noteikumu 80. panta 4. punktu, neparedzot pārejas noteikumus. Prasītāja uzskata, ka, atceļot bāreņa pensiju bērniem, kuru mirušais tēvs vai māte nebija ierēdnis vai pagaidu darbinieks, bija jāparedz arī pārejas noteikumi, kas ļautu ierēdņiem veikt visus aktuāros aprēķinus attiecībā uz viņu situāciju.

____________

1 - OV L 124, 27.04.2004., 1. lpp.