Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 23 maja 2006 r. - Guarnieri przeciwko Komisji

(Sprawa F-62/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Daniela Guarnieri (St-Stevens-Woluwe, Belgia) (Przedstawiciel: E. Boigelot, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji Komisji z dnia 5 sierpnia 2005 r. niekorzystnej dla skarżącej w zakresie, w jakim przez zastosowanie zasady zapobiegającej kumulacji, o której mowa w art. 67 ust. 2 regulaminu pracowniczego dokonuje ona odliczenia belgijskiej renty sierocej od dodatku rodzinnego i postanawia w rezultacie, że określona kwota podlega zwrotowi z jej wynagrodzenia w oparciu o art. 85 regulaminu pracowniczego;

uchylenie decyzji organu powołującego z dnia 14 lutego 2006 r. oddalającej zażalenie skarżącej na zaskarżoną decyzję;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca, urzędnik Komisji i matka dwojga dzieci, otrzymywała na dziecko dodatek, o którym mowa w art. 67 ust. 2 regulaminu pracowniczego. Po śmierci małżonka w dniu 19 kwietnia 2005 r. poinformowano ją, że wskutek zmiany art. 80 regulaminu pracowniczego, nie będzie jej wypłacana renta sieroca. Otrzymała natomiast dodatek rodzinny i rentę sierocą od administracji belgijskiej. Jako że całkowita kwota świadczeń wypłacanych przez tę ostatnią przewyższała wysokość wspólnotowych dodatków rodzinnych, Komisja uznała, że skarżąca nie miała już prawa do tych ostatnich dodatków.

Na poparcie swej skargi skarżąca podnosi przede wszystkim naruszenie art. 67 ust. 2 regulaminu pracowniczego. Bowiem jej zdaniem świadczenia otrzymywane od administracji belgijskiej nie są świadczeniami tego samego rodzaju co te wypłacane przez Wspólnotę i nie powinny zatem powodować obowiązku zwrotu, o którym mowa w tym przepisie.

Skarżąca podnosi ponadto naruszenie obowiązku uzasadnienia każdej indywidualnej decyzji, o którym mowa w art. 25 regulaminu pracowniczego, naruszenie zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań, bezpieczeństwa prawnego, równości traktowania i dobrej administracji, a także obowiązku starannego działania.

Podnosi ponadto zarzut bezprawności rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 723/2004 z dnia 22 marca 2004 r., zmieniającego Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników1 w części, w której zmienia on art. 80 ust. 4 regulaminu pracowniczego bez przyjęcia przepisów przejściowych. Według skarżącej bowiem, likwidacja renty sierocej dla dzieci, których zmarły rodzic nie był urzędnikiem lub członkiem personelu tymczasowego powinna zawierać przepisy przejściowe pozwalające na wszelkie uktuarialne obliczenia w ich sytuacji.

____________

1 - Dz.U. L 124 z 27.04.2004, str. 1