Language of document :

Beroep ingesteld op 5 mei 2006 - Mascheroni / Commissie

(Zaak F-63/06)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoeker: Luigi Mascheroni (Vergiate, Italië) (vertegenwoordigers: A. Vianello en G. Orelli, advocaten)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoeker

vast te stellen dat de handelwijze van verzoekers hiërarchieke chef onwettig is;

vast te stellen dat die handelwijze schadelijk is en dat verzoeker als gevolg daarvan aanmerkelijke schade heeft geleden;

vast te stellen, dat verzoeker aanspraak heeft op ondersteuning door de Gemeenschap in de procedures die hij wegens de geleden schade voor de nationale rechter zal instellen;

verweerster te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van zijn beroep voert verzoeker aan dat het Tot Aanstelling Bevoegde Gezag (TABG) de handelwijze van zijn hiërarchieke chef heeft beoordeeld op basis van onbewezen verklaringen. Bovendien heeft het TABG inbreuk gemaakt op verschillende rechtsbeginselen, zoals het non-discriminatiebeginsel, het evenredigheidsbeginsel, het verbod van misbruik van bevoegdheid, de beginselen van onpartijdigheid, objectiviteit, coherentie, billijkheid, en redelijkheid.

____________