Language of document :

Talan väckt den 5 maj 2006 - Mascheroni mot kommissionen

(Mål F-63/06)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Mascheroni (Vergiate, Italien) (ombud: advokaterna A. Vianello e G. Orelli)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

fastställa att sökandens överordnade har agerat rättsstridigt,

fastställa att detta agerande varit skadligt och att sökanden har lidit skada till följd därav,

fastställa att sökanden har rätt till bistånd från gemenskapen vid de förfaranden som sökanden kommer att inleda vid nationella domstolar för att få ersättning för skadorna,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden gör till stöd för sin talan gällande att tillsättningsmyndigheten fastställt att den överordnades uppförande inte har bevisats. Tillsättningsmyndigheten har därvid åsidosatt flera rättsprinciper, bland annat icke-diskrimineringsprincipen, proportionalitetsprincipen, förbudet mot maktmissbruk, principen om opartiskhet, principen om objektivitet, principen om sammanhanget, likvärdighetsprincipen och skälighetsprincipen.

____________