Language of document : ECLI:EU:F:2008:98

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

10 päivänä heinäkuuta 2008

Asia F-61/06

Cathy Sapara

vastaan

Eurojust

Henkilöstö – Väliaikaiset toimihenkilöt – Palvelukseen ottaminen – Koeaika – Koeajan jatkaminen – Irtisanominen koeajan päätyttyä – Perusteluvelvollisuus – Puolustautumisoikeudet – Ilmeinen arviointivirhe – Henkinen ahdistelu

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Sapara vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan Eurojustin 6.7.2005 tekemän päätöksen, jolla hänet irtisanottiin hänen koeaikansa päättyessä, määräämään hänen ottamisestaan uudelleen Eurojustin palvelukseen 6.7.2005 lukien, velvoittamaan Eurojustin maksamaan hänelle korvauksena aineellisesta vahingosta palkan, joka hänen olisi pitänyt saada 6.7.2005 ja 15.10.2009 väliseltä ajalta, sekä henkisestä kärsimyksestä korvauksen, jonka kohtuulliseksi määräksi hän arvioi alustavasti 200 000 euroa.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Väliaikaiset toimihenkilöt – Palvelukseen ottaminen – Koeaika – Koeajan jatkamisesta tehty päätös

(Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 14 artiklan kolmas alakohta)

2.      Virkamiehet – Väliaikaiset toimihenkilöt – Palvelukseen ottaminen – Koeaika – Koeajan päättyessä laadittava kertomus

(Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 14 artiklan kolmas alakohta)

3.      Virkamiehet – Henkinen ahdistelu – Henkisen ahdistelun käsite

(Henkilöstösääntöjen 12 a artiklan 3 kohta; muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 11 artiklan ensimmäinen alakohta)

4.      Virkamiehet – Väliaikaiset toimihenkilöt – Palvelukseen ottaminen – Koeaika – Tulosten arviointi

(Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 14 artiklan kolmas alakohta)

5.      Virkamiehet – Väliaikaiset toimihenkilöt – Palvelukseen ottaminen – Koeaika – Asianomaisen kyvyistä annettava kielteinen arviointi

(Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 14 artiklan kolmas alakohta)

1.      Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 14 artiklan kolmannesta alakohdasta voidaan päätellä, että jos työsopimusten tekemiseen toimivaltainen viranomainen päättää jatkaa koeajalla olevan väliaikaisen toimihenkilön koeaikaa, sen on perustettava päätöksensä koeajan päättymisen yhteydessä laadittavaan kertomukseen. Se, että tämän toimihenkilön esimies ehdotti koeajan jatkamista jo ensimmäisessä kertomuksessa, joka laadittiin koeajan puolivälissä, ei merkitse tämän säännöksen rikkomista, koska tällä ehdotuksella ei ole vaikutuksia asianomaisen tilanteeseen, vaikka se onkin esitetty ennenaikaisesti.

(ks. 54, 56 ja 57 kohta)

2.      Vaikka muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 14 artiklan kolmannen kohdan säännöksissä ei säädetä nimenomaisesti siitä, että koeajan jatkamisen jälkeen pitäisi laatia uusi kertomus, niitä ei voida tulkita siten, että ne estäisivät hallintoa laatimasta uutta kertomusta tämän jatkamisen päätyttyä. Kun asianomaisen koeaikaa on jatkettu, toimivaltainen viranomainen voi laatia toisen kertomuksen.

(ks. 60 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 175/80, Tither v. komissio, 8.10.1981 (Kok. 1981, s. 2345, 12 kohta).

3.      Vaikka on yhteisön oikeusjärjestyksen perusarvojen vastaista, että virkamies tekee pilkkaa työtoverinsa ihonväristä, riippumatta siitä, onko tämä ollut toistuvaa vai ei, tällaista tuomittavaa käytöstä, jota ei voida hyväksyä, ei voida kuitenkaan pitää henkilöstösääntöjen 12 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettuna henkisenä ahdisteluna, jos on osoitettu, että pilkanteko ei ollut toistuvaa ja että se loppui sen kohteena olleen työtoverin pyynnöstä.

(ks. 105–107 kohta)

4.      Koska hallinnolla on laaja harkintavalta arvioida koeajalla olevan väliaikaisen toimihenkilön soveltuvuutta ja työsuoritusta yksikön edun mukaisesti, virkamiestuomioistuimen ei kuulu korvata koeajan tulosta koskevaa toimielinten arviointia omallaan, ellei kyseessä ole ilmeinen arviointivirhe tai harkintavallan väärinkäyttö.

(ks. 120 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C-17/88, Patrinos v. talous- ja sosiaalikomitea, 13.12.1989 (Kok. 1989, s. 4249, tiivistelmän 33 kohta).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: yhdistetyt asiat T-373/00, T-27/01, T-56/01 ja T-69/01, Tralli v. EKP (Kok. H. 2000, s. I‑A‑97 ja II‑453, 76 kohta).

5.      Puolustautumisoikeuksien kunnioittaminen kaikissa oikeudenkäynneissä, joita pannaan vireille jotakuta vastaan ja jotka saattavat johtaa hänelle vastaiseen päätökseen, on yhteisön oikeuden perusperiaate. Tämä periaate, joka vastaa hyvän hallinnon vaatimuksia, edellyttää sitä, että asianomaisella henkilöllä on mahdollisuus ilmaista tehokkaasti näkemyksensä seikoista, jotka on otettu huomioon häntä vastaan tällaisen päätöksen perustelemiseksi.

Kun kyseessä on väliaikaisen toimihenkilön irtisanominen koeajan päättyessä, puolustautumisoikeuksien kunnioittamista koskeva periaate on pantu täytäntöön muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 14 artiklan kolmannessa kohdassa, jossa säädetään, että kertomus, joka laaditaan kuukausi ennen koeajan päättymistä väliaikaisen toimihenkilön kyvyistä hoitaa tehtäviään sekä hänen tehokkuudestaan ja käytöksestään yksikössä, ”annetaan tiedoksi asianomaiselle, joka voi esittää huomautuksensa kirjallisesti”. Tämä periaate ei sitä vastoin edellytä, että hallinnon pitäisi osoittaa koeajan kuluessa varoitus väliaikaiselle toimihenkilölle, jonka työsuoritukset eivät ole tyydyttäviä. Vaikka katsotaan, että hallinto ei ole ilmoittanut asianomaiselle hänen koeaikansa kuluessa hänen väitetystä ammatillisesta riittämättömyydestään, tämä ei voi merkitä puolustautumisoikeuksien kunnioittamista koskevan periaatteen loukkaamista, koska koeajan päättymisen yhteydessä laadittava kertomus, johon hallinto on perustanut ehdotuksensa irtisanomisesta, on annettu asianmukaisesti tiedoksi asianomaiselle.

(ks. 148–150 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 3/84, Patrinos v. CES, 15.5.1985 (Kok. 1985, s. 1421, 19 kohta) ja asia C-344/05 P, komissio v. De Bry, 9.11.2006 (Kok. 2006, s. I‑10915, 37 ja 38 kohta).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T-96/95, Rozand-Lambiotte v. komissio, 5.3.1997 (Kok. H. 1997, s. I‑A‑35 ja II‑97, 102 kohta); asia T-277/03, Vlachaki v. komissio, 8.3.2005 (Kok. H. 2005, s. I‑A‑57 ja II‑243, 64 kohta) ja asia T-182/04, Van der Spree v. komissio, 10.10.2006 (Kok. H. 2006, s. I-A-2-205 ja II‑A‑2‑1049, 70 kohta).