Language of document : ECLI:EU:F:2008:98

TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2008 m. liepos 10 d.

Byla F‑61/06

Cathy Sapara

prieš

Eurojustą

„Viešoji tarnyba – Laikinieji tarnautojai – Įdarbinimas – Bandomasis laikotarpis – Bandomojo laikotarpio pratęsimas – Atleidimas pasibaigus bandomajam laikotarpiui – Pareiga motyvuoti – Teisė į gynybą – Akivaizdi vertinimo klaida – Psichologinis priekabiavimas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo C. Sapara prašo panaikinti 2005 m. liepos 6 d. Eurojusto sprendimą atleisti ją pasibaigus bandomajam laikotarpiui, nurodyti grąžinti ją dirbti į Eurojustą nuo 2005 m. liepos 6 d., priteisti iš Eurojusto sumokėti jai kaip turtinės žalos atlyginimą darbo užmokestį, kurį ji būtų turėjusi gauti 2005 m. liepos 6 d.–2009 m. spalio 15 d. laikotarpiu, ir preliminariai ex aequo et bono nustatytą 200 000 eurų sumą, skirtą neturtinei žalai atlyginti.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Laikinieji tarnautojai – Įdarbinimas – Bandomasis laikotarpis – Sprendimas pratęsti

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 14 straipsnio trečia pastraipa)

2.      Pareigūnai – Laikinieji tarnautojai – Įdarbinimas – Bandomasis laikotarpis – Ataskaita, rengiama baigiantis bandomajam laikotarpiui

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 14 straipsnio trečia pastraipa)

3.      Pareigūnai – Psichologinis priekabiavimas – Sąvoka

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 12a straipsnio 3 dalis; Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 11 straipsnio pirma pastraipa)

4.      Pareigūnai – Laikinieji tarnautojai – Įdarbinimas – Bandomasis laikotarpis – Rezultatų vertinimas

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 14 straipsnio trečia pastraipa)

5.      Pareigūnai – Laikinieji tarnautojai – Įdarbinimas – Bandomasis laikotarpis – Neigiamas suinteresuotojo asmens sugebėjimų įvertinimas

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 14 straipsnio trečia pastraipa)

1.      Iš Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 14 straipsnio trečios pastraipos matyti, kad jeigu sudaryti tarnybos sutartis įgaliota tarnyba nusprendžia pratęsti bandomąjį laikotarpį, kurį privalo išdirbti laikinasis tarnautojas, kuriam taikomas bandomasis laikotarpis, savo sprendimą ji turi pagrįsti baigiantis bandomajam laikotarpiui parengta ataskaita. Tai, kad šio tarnautojo vadovas jau siūlė tokį pratęsimą pirmoje ataskaitoje, parengtoje įpusėjus bandomajam laikotarpiui, nepažeidžia šios nuostatos, nes toks pasiūlymas, nepaisant to, kad yra pateiktas per anksti, nedaro įtakos suinteresuotojo asmens situacijai.

(žr. 54, 56 ir 57 punktus)

2.      Nors Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 14 straipsnio trečioje pastraipoje aiškiai nenumatyta, kad tuo atveju, kai pratęsiamas laikinojo tarnautojo bandomasis laikotarpis, pratęsto laikotarpio pabaigoje turi būti rengiama nauja ataskaita, ji neturi būti aiškinama kaip trukdanti administracijai parengti antrą ataskaitą pratęsto laikotarpio pabaigoje. Iš tikrųjų, jeigu suinteresuotojo asmens bandomasis laikotarpis buvo pratęstas, kompetentinga tarnyba gali parengti antrąją ataskaitą.

(žr. 60 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1981 m. spalio 8 d. Sprendimo Tither prieš Komisiją, 175/80, Rink. p. 2345, 12 punktas.

3.      Nors Bendrijos teisinės sistemos pagrindus sudarančios pagrindinės vertybės prieštarauja tam, kad pareigūnas laidytų juokus dėl vieno iš kolegų odos spalvos, pakartotinai ar ne, toks baustinas ir netoleruotinas elgesys vis dėlto negali būti laikomas psichologiniu priekabiavimu, kaip tai suprantama pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 12a straipsnio 3 dalį, jeigu nustatyta, kad nebebuvo juokaujama ir buvo liautasi juokauti kolegai to paprašius.

(žr. 105–107 punktus)

4.      Kadangi administracija turi didelę diskreciją vertindama laikinojo tarnautojo, kuriam taikomas bandomasis laikotarpis, sugebėjimus ir darbo rezultatus tarnybos interesų atžvilgiu, Tarnautojų teismas negali institucijų vertinimo dėl bandomojo laikotarpio rezultatų pakeisti savuoju, nebent buvo padaryta akivaizdi vertinimo klaida arba piktnaudžiauta įgaliojimais.

(žr. 120 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1989 m. gruodžio 13 d. Sprendimo Patrinos prieš EESRK, C‑17/88, Rink. p. 4249, skelbta tik santrauka, 33 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2002 m. birželio 27 d. Sprendimo Tralli prieš ECB, T‑373/00, T‑27/01, T‑56/01 ir T‑69/01, Rink. VT p. I‑A‑97 ir II‑453, 76 punktas.

5.      Teisės į gynybą paisymas visose asmens atžvilgiu pradedamose procedūrose, kuriose gali būti priimtas aktas jo nenaudai, yra pagrindinis Bendrijos teisės principas. Šis gero administravimo reikalavimus atitinkantis principas reikalauja, kad atitinkamas asmuo turėtų galimybę tinkamai pateikti savo nuomonę dėl jo nenaudai pateiktų aplinkybių, kuriomis grindžiamas toks aktas.

Kalbant apie laikinojo tarnautojo atleidimą pasibaigus bandomajam laikotarpiui, reikia pažymėti, kad teisės į gynybą paisymo principas įgyvendinamas Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 14 straipsnio trečia pastraipa, kurioje numatyta, jog ataskaita apie laikinojo darbuotojo sugebėjimus atlikti jo pareigoms priskirtas užduotis ir apie jo elgesį tarnyboje bei jo darbo našumą, kuri parengiama likus mėnesiui iki jo bandomojo laikotarpio pabaigos, „pateikiama susipažinti atitinkamam asmeniui, kuris turi teisę raštu pateikti savo pastabas“. Tačiau šis principas nereikalauja, kad per bandomąjį laikotarpį administracija perspėtų laikinąjį tarnautoją, kurio darbo rezultatai netenkina. Tačiau net jeigu administracija per bandomąjį laikotarpį nepraneša suinteresuotajam asmeniui apie nepakankamus jo darbo rezultatus, tokia aplinkybė nėra teisės į gynybą paisymo principo pažeidimas, jeigu ataskaita, parengta baigiantis bandomajam laikotarpiui, kuria administracija rėmėsi siūlydama atleisti iš darbo, buvo tinkamai pateikta suinteresuotajam asmeniui.

(žr. 148–150 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1985 m. gegužės 15 d. Sprendimo Patrinos prieš EESRK, 3/84, Rink. p. 1421, 19 punktas; 2006 m. lapkričio 9 d. Sprendimo Komisija prieš De Bry, C‑344/05 P, Rink. p. I‑10915, 37 ir 38 punktai.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1997 m. kovo 5 d. Sprendimo Rozand-Lambiotte prieš Komisiją, T‑96/95, Rink. VT p. I‑A‑35 ir II‑97, 102 punktas; 2005 m. kovo 8 d. Sprendimo Vlachaki prieš Komisiją, T‑277/03, Rink. VT p. I‑A‑57 ir II‑243, 64 punktas; 2006 m. spalio 10 d. Sprendimo Van der Spree prieš Komisiją, T‑182/04, Rink. VT p. I‑A‑2‑205 ir II‑A‑2‑1049, 70 punktas.