Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 8 juli 2010 Bergström / Commissie

(Zaak F-64/06)1

(Openbare dienst - Aanstelling - Tijdelijke functionarissen die als ambtenaar worden aangesteld - Kandidaten die vóór inwerkingtreding van nieuwe Statuut op reservelijst zijn geplaatst - Overgangsregels voor indeling in rang bij aanwerving - Indeling in rang krachtens nieuwe minder gunstige regels - Artikel 5, lid 4, en artikel 12, lid 3, van bijlage XIII bij het Statuut)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Ragnar Bergström (Linkebeek, België) (vertegenwoordigers: aanvankelijk T. Bontinck en J. Feld, advocaten, vervolgens T. Bontinck en S. Woog, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en H. Krämer, gemachtigden)

Interveniënt aan de zijde van verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Arpio Santacruz en I. Šulce, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van het TABG van 10 augustus 2005 waarbij verzoeker, tijdelijk functionaris en geslaagd voor algemeen vergelijkend onderzoek COM/A/3/02, krachtens de bepalingen van bijlage XIII bij het Statuut als ambtenaar is aangesteld en is ingedeeld in de rang A*6, salaristrap 2

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 165 van 15.7.2006, blz. 36.