Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 8 lipca 2010 r. - Bergström przeciwko Komisji

(Sprawa F-64/06)1

(Służba publiczna - Powołanie - Członkowie personelu tymczasowego powołani na urzędników - Kandydaci wpisani na listę rezerwy przed wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego - Przepisy przejściowe dotyczące zaszeregowania do grupy przy zatrudnieniu - Zaszeregowanie do grupy na podstawie nowych mniej korzystnych przepisów - Artykuł 5 ust. 4 i art. 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Ragnar Bergström (Linkebeek, Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci T. Bontinck i J. Feld, następnie adwokaci T. Bontinck i S. Woog)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i H. Krämer, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Arpio Santacruz i I. Šulce, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 10 sierpnia 2005 r., w której skarżący, członek personelu tymczasowego i laureat konkursu otwartego COM/A/3/02, został powołany na urzędnika i zaszeregowany do grupy A*6, stopień 2, na podstawie przepisów załącznika XIII do regulaminu pracowniczego.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda strona pokrywa swoje własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 165 z 15.7.2006, s. 36.