Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 13 grudnia 2012 r. - BW przeciwko Komisji

(Sprawa F-2/11)

(Służba publiczna - Urzędnicy - Zatrudnienie - Urzędnik na okresie próbnym - Brak powołania na czas nieokreślony po okresie próbnym - Uzasadnienie decyzji w sprawie zwolnienia urzędnika na okresie próbnym - Prawo do obrony)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: BW (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi, S. Bonté i A. Blot, następnie adwokat H. Soland)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Baquero Cruz Gruz P. Pecho, pełnomocnicy, następnie J. Baquero Cruz, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zwolnienia skarżącego po okresie próbnym oraz naprawienia wyrządzonej mu tą decyzją szkody.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

BW pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

____________

1 - Dz.U. C 72 z 5.3.2011, 36.