Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 20 listopada 2012 r. – Soukoup przeciwko Komisji

(Sprawa F-1/11)1

(Służba publiczna – Konkurs otwarty – Nieumieszczenie nazwiska na liście rezerwy kadrowej – Ocena z egzaminu ustnego)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Zdenek Soukoup (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: początkowo adwokaci É. Boigelot i S. Woog, następnie adwokat É. Boigelot)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo B. Eggers i P. Pecho, pełnomocnicy, następnie B. Eggers, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna – Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji komisji konkursu otwartego EPSO/AD/144/09 o nieumieszczeniu nazwiska skarżącego na liście rezerwy kadrowej oraz decyzji o umieszczeniu na tej liście nazwiska innego kandydata, a także naprawienie poniesionej szkody i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.Sentencja wyrokuSkarga zostaje w części odrzucona, a w części oddalona.Z. Soukoup pokrywa swoje własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.