Language of document : ECLI:EU:F:2011:68

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

z dnia 27 maja 2011 r.

Sprawy połączone F-5/11 R i F-15/11 R

Peter Mariën

przeciwko

Komisji Europejskiej (F-5/11 R)

i

Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych (ESDZ) (F-15/11 R)

Służba publiczna – Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych – Umorzenie postępowania w odniesieniu do wniosku o zawieszenie decyzji

Przedmiot:      Wnioski złożone na podstawie art. 278 TFUE i art. 157 EWEA oraz art. 279 TFUE, mającego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w których P. Mariën żąda w szczególności zawieszenia decyzji kierownika delegatury Unii Europejskiej w Kabulu (Afganistan) z dnia 11 stycznia 2011 r., nakazującej mu opuszczenie hotelu, w którym zamieszkiwał tymczasowo, w celu zamieszkania na chronionym osiedlu mieszkaniowym, wybudowanym stosunkowo niedawno dla personelu delegatury.

Orzeczenie:      Umarza się postępowanie w odniesieniu do żądań zawieszenia wykonania decyzji z dnia 11 stycznia 2011 r., w której kierownik delegatury Unii Europejskiej w Kabulu (Afganistan) zażądał od P. Mariëna opuszczenia hotelu, w którym zamieszkiwał tymczasowo, w celu zamieszkania na chronionym osiedlu mieszkaniowym, wybudowanym stosunkowo niedawno dla personelu delegatury. W pozostałym zakresie żądania zastosowania środków tymczasowych w sprawach połączonych F‑5/11 R i F‑15/11 R zostają oddalone. Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Streszczenie

1.      Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zawieszenie wykonania – Środki tymczasowe – Przesłanki zastosowania – Sporna decyzja, której skutki wyczerpały się w toku postępowania – Wniosek, który stał się bezprzedmiotowy – Umorzenie postępowania

(art. 278 TFUE)

2.      Urzędnicy – Prawa i obowiązki – Stanowiące odstępstwa przepisy szczególne, mające zastosowanie do urzędników zatrudnionych w państwie trzecim – Zapewnienie służbowego zakwaterowania – Obowiązek zamieszkiwania w nim

(regulamin pracowniczy, załącznik X, art. 5 ust. 1)

1.      Jeżeli skutki spornej decyzji wyczerpały się w toku postępowania, sędzia rozpoznający wniosek o zastosowanie środków tymczasowych umarza postępowanie w odniesieniu do żądań zawieszenia wspomnianej decyzji, przy czym nie przesądza to o rozstrzygnięciu, jakie zostanie wydane przez sąd Unii w przedmiocie skargi w postępowaniu głównym, co do istnienia po stronie skarżącego interesu w podtrzymaniu żądania stwierdzenia nieważności, z mocą wsteczną, spornej decyzji za okres, w którym decyzja ta wywierała skutki.

(zob. pkt 39, 42)

2.      Z art. 5 ust. 1 załącznika X do regulaminu pracowniczego wynika, że ciążący na członku personelu obowiązek zamieszkiwania w przydzielonym mu miejscu zakwaterowania nie zależy od wyrażenia zgody przez zainteresowanego. W szczególności jeżeli obowiązek został sformułowany przez właściwy organ jako możliwość wyboru między dwoma wskazanymi miejscami zakwaterowania lub większą ich liczbą, członek personelu nie może jednostronnie formułować wobec dostępnych opcji warunków lub wprowadzać do nich zmian według swojej woli.

(zob. pkt 40)