Language of document : ECLI:EU:F:2012:25

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(pirmā palāta)


2012. gada 29. februārī


Lieta F‑3/11


Luigi Marcuccio

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Sociālais nodrošinājums – Nelaimes gadījums – Lūgums pievienot dokumentu nelaimes gadījuma lietas materiāliem – Noraidīšana – Akts, kas nav nelabvēlīgs – Acīmredzama nepieņemamība

Priekšmets      Prasība, kura iesniegta atbilstoši LESD 270. pantam, kas piemērojams EAEK līgumam saskaņā ar tā 106.a pantu, ar kuru L. Marcuccio galvenokārt lūdz, pirmkārt, atcelt Komisijas iespējamo lēmumu, ar ko ir noraidīts viņa lūgums pievienot dokumentu viņa nelaimes gadījuma lietas materiāliem, un, otrkārt, piespriest Komisijai viņam izmaksāt summu EUR 1000 apmērā kā atlīdzību par viņam nodarītajiem zaudējumiem

Nolēmums      Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. Prasītājs atlīdzina tiesāšanās izdevumus un samaksā Civildienesta tiesai summu EUR 2000 apmērā.
Kopsavilkums


1.      Ierēdņi – Sociālais nodrošinājums – Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām – Nelaimes gadījuma lietas materiāli – Jēdziens – Definēšana Savienības tiesībās – Neesamība

(Civildienesta noteikumu 26., 26.a un 73. pants)

2.      Ierēdņi – Prasība – Nelabvēlīgs akts – Jēdziens – Lūgums pievienot dokumentu ierēdņa, kurš ir uzsācis procedūru attiecībā uz nelaimes gadījuma atzīšanu, lietai – Sagatavojošs akts – Izslēgšana

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants; Noteikumu par apdrošināšanu pret nelaimes gadījumu un arodslimību riskiem 16.–25. pants)

3.      Tiesvedība – Tiesas izdevumi – Izdevumi, kas radušies Civildienesta tiesai sakarā ar ierēdņa prasību, kurai ir ļaunprātīgs nolūks – Piespriešana ierēdnim atlīdzināt šos izdevumus

(Civildienesta tiesas Reglamenta 94. pants; Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants)

4.      Savienības tiesību vispārējie principi – Tiesību uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā princips – Ierēdņa prasība, kurai ir ļaunprātīgs nolūks – Ietekme

1.      Nedz Civildienesta noteikumu 73. pants tajā daļā, kas regulē īpaši apdrošināšanu pret nelaimes gadījuma riskiem, nedz Noteikumi par apdrošināšanu pret nelaimes gadījumu un arodslimību riskiem, kas ir īpaši paredzēti šajā pašā Civildienesta noteikumu normā, neietver normas par nelaimes gadījuma lietas materiālu sagatavošanu. Šādu lietas materiālu jēdzienam nav piemērojams arī Civildienesta noteikumu 26. pants, ne Civildienesta noteikumu 26.a pants.

(skat. 31. un 33. punktu)

2.      Medicīniskā procedūrā attiecībā uz attiecīgā ierēdņa pienācīgi deklarēta nelaimes gadījuma atzīšanu un pēc tam attiecībā uz invaliditātes pakāpes noteikšanu pēc šī nelaimes gadījuma rezultātā radušās stāvokļa stabilizēšanās, ieinteresētās personas lūgums pievienot viņa “nelaimes gadījuma lietas materiāliem” – kas ir tikai viņa pieteikuma attiecībā uz nelaimes gadījuma atzīšanu pārbaudes un no tā izrietošās invaliditātes pakāpes noteikšanas lieta – dokumentu, ar ko dokumentē informāciju par viņu, nav uzskatāms par lūgumu Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punkta izpratnē, kura netiešs noraidījums varētu tikt pārsūdzēts atbilstoši Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktam un par ko pēc tam varētu celt prasību saskaņā ar Civildienesta noteikumu 91. pantu.

Noteikumu par apdrošināšanu pret nelaimes gadījumu un arodslimību riskiem 16.–25. pants ļauj uzskatīt, ka runa ir par īpašu procedūru ar pienācīgi medicīnisku raksturu, ko var uzsākt tikai pēc attiecīgā ierēdņa vai viņa tiesību pārņēmēju iniciatīvas. Tādējādi šai procedūrai nav administratīva rakstura un katrā ziņā tā nav tāda administratīva procedūra, kas varētu ietekmēt ierēdņa administratīvo stāvokli.

Līdz ar to lūgums pievienot dokumentu ir attiecīgās medicīniskās procedūras iekšējs lūgums, jo minētā dokumenta pievienošana “nelaimes gadījuma lietas materiāliem” ietilpst par šo lietu atbildīgās iestādes organizatoriskajās un pārbaudes pilnvarās. Šajos apstākļos iestādei, kuras pienākumos ietilpst pārbaudīt pieteikumu par nelaimes gadījuma atzīšanu un pēc tam noteikt no tā izrietošo invaliditātes pakāpi, ar šo nelaimes gadījumu saistītās medicīniskās procedūras laikā ir jānodrošina efektīva un kompetenta “nelaimes gadījuma lietas materiālu” izskatīšana, pieņemot jebkādu atbilstīgu aktu vai veicot pasākumu.

(skat. 34. un 39. punktu)

3.      Saskaņā ar Civildienesta tiesas Reglamenta 94. pantu, ja kāds lietas dalībnieks ir Civildienesta tiesai radījis izdevumus, no kuriem ir bijis iespējams izvairīties, tostarp, ja prasība ir ar acīmredzami ļaunprātīgu nolūku, Civildienesta tiesa var piespriest šim lietas dalībniekam segt minētos izdevumus pilnībā vai daļēji tā, lai šīs atlīdzības apmērs nepārsniedz EUR 2000.

Šī tiesību norma ir jāpiemēro, ja Savienības tiesas jau vairākas reizes ir konstatējušas, ka prasītājs ierēdnis ir izvēlējies celt prasību tiesā bez jebkāda derīga attaisnojuma un ka izskatāmā prasība ir šādas rīcības turpinājums.

(skat. 50. un 51. punktu)

4.      Efektīvas tiesību aizsardzības tiesā pamatprasībai, pirmkārt, ir jāļauj jebkurai personai pilnībā izmantot savas tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un, otrkārt, jāļauj tiesām, kas saņēmušas pieteikumus, efektīvi visu ieinteresēto personu interesēs sniegt nolēmumu.

(skat. 53. punktu)