Language of document : ECLI:EU:F:2012:96

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(esimene koda)

10. juuli 2012

Kohtuasi F‑4/11

AV

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ajutine teenistuja – Töölevõtmine – Meditsiiniline lisatingimus – Meditsiinilise lisatingimuse tagasiulatuv kohaldamine – Töövõimetuskomitee arvamus

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega AV palub tühistada Euroopa Komisjoni otsuse, millega kohaldatakse tema suhtes Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste (edaspidi „muude teenistujate teenistustingimused”) artiklis 32 ette nähtud meditsiinilist lisatingimust, ja otsuse, millega keeldutakse talle invaliidsustoetuse määramisest.

Otsus:      Tühistada 12. aprilli 2010. aasta otsus. Tühistada 16. aprilli 2010. aasta otsus. Jätta komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja AV kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnikud – Ajutised teenistujad – Töölevõtmine – Arstlik läbivaatus – Kandidaadi kohustus vastata esitatud küsimustele – Ebatäpsete või puudulike avalduste tagajärjed – Meditsiinilise lisatingimuse tagasiulatuva kohaldamise põhjendamine – Tingimus – Institutsiooni arsti poole eelnevalt pöördumine

(Muude teenistujate teenistustingimused, artikkel 32)

Kuigi muude teenistujate teenistustingimuste artikli 32 sätetest tuleneb, et kui töötaja on haige või invaliid, võib teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus kõnealusest haigusest või invaliidsusest tulenevaid riske arvesse võttes otsustada võimaldada sellele töötajale invaliidsuse või surmaga seotud hüvitisi alles viis aastat pärast seda, kui ta on institutsiooni teenistusse asunud, võib sellise otsuse teha ainult institutsiooni arsti või vaidlustamise korral arstliku komisjoni arvamuse põhjal, mis puudutab küsimust, kas teenistujal on tegelikult haigus või invaliidsus, mis sellest haigusest või invaliidsusest tulenevaid riske arvestades võib põhjendada meditsiinilise lisatingimuse kohaldamist.

Konkreetsel juhul, kui pärast töölevõtmisele eelnevat arstlikku läbivaatust selgub, et teenistuja ei vastanud selle läbivaatuse ajal tema tervisliku seisundi kohta institutsiooni arsti esitatud küsimustele ausalt ja täielikult, võib teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus võtta tagasi oma esialgse otsuse jätta meditsiiniline lisatingimus kohaldamata ning teha uue otsuse, kohaldades seda lisatingimust tagasiulatuvalt. See asutus peab siiski eelnevalt järgima muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 32 ette nähtud menetlust, mis tähendab esiteks seda, et ta pöördub institutsiooni arsti poole, et ta avaldaks arvamust, kas haigus või invaliidsus põhjendas asjaomase isiku suhtes meditsiinilise lisatingimuste kohaldamist, ning teiseks seda, et ta teatab teenistujale selle arvamuse põhjal tehtud otsusest, et asjaomane isik saaks vajaduse korral kaevata edasi töövõimetuskomiteele. Nimelt on selline küsimus, mis eeldab selle kindlakstegemist, kas see haigus või invaliidsus võib tuua kaasa teenistuja invaliidsuse või surma viie aasta jooksul alates institutsiooni teenistusse asumisest, meditsiiniline küsimus ning kuulub rangelt institutsiooni arsti ja vaidlustamise korral töövõimetuskomitee pädevusse.

(vt punktid 33 ja 34)