Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 30 grudnia 2010 r. - Mora Carrasco i in. przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-128/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Aurora Mora Carrasco (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis, i E. Marchal)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżących w postępowaniu w sprawie awansu za 2009 r.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego o nieawansowaniu skarżących w postępowaniu w sprawie awansu za 2009 r.;

obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.

____________