Language of document :

Žaloba podaná 11. januára 2011 - Marcuccio/Komisia

(vec F-3/11)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie implicitného rozhodnutia o zamietnutí žiadosti žalobcu z 15. marca 2010 a náhrada utrpenej škody

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie, bez ohľadu na jeho formu, ktorým Komisia zamietla žiadosť z 15. marca 2010, ktorú žalobca predložil menovaciemu orgánu,

v prípade potreby zrušiť rozhodnutie Komisie o zamietnutí sťažnosti z 5. augusta 2010,

v prípade potreby zrušiť oznámenie z 24. augusta 2010 napísané v talianskom jazyku a prijaté žalobcom najneskôr 1. októbra 2010,

uložiť Komisii nahradiť škodu neoprávnene utrpenú žalobcom na základe každého z týchto rozhodnutí, ktorých zrušenia sa domáha, a a fortiori zo všetkých týchto rozhodnutí, vo výške 1 000 eur, alebo podľa úvahy Súdu pre verejnú službu vyššiu alebo nižšiu čiastku, ktorú bude pokladať za spravodlivú,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

____________