Language of document :

Žaloba podaná 7. januára 2011 - Descamps/Komisia

(vec F-2/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Eric Descamps (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Levi a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o prepustení žalobcu na konci skúšobnej doby, ako aj náhrada škody, ktorá mu bola týmto rozhodnutím spôsobená

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie o jeho prepustení od 31. marca 2010, prijaté 1. marca 2010 riaditeľom riaditeľstva HR.B - Kľúčové postupy v oblasti ľudských zdrojov 1: Služobný postup, Generálne riaditeľstvo Európskej komisie Ľudské zdroje a bezpečnosť ako menovacím orgánom,

zrušiť v potrebnom rozsahu rozhodnutie z 24. septembra 2010 zamietajúce sťažnosť,

následne opätovne prijať žalobcu do pracovného pomeru ako stáleho úradníka s účinnosťou od 1. apríla 2010 a priznať mu odmenu, ktorú mal ako stály úradník dostávať od tohto dátumu vrátane súvisiacich práv (medzi ktoré patria práva súvisiace s dôchodkom), pričom túto odmenu odhaduje ako sumu stanovenú predbežne a ex aequo et bono na úrovni 39 600 eur,

zaviazať žalovanú na zaplatenie sumy stanovenej predbežne a ex aequo et bono na úrovni 10 000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy,

zaviazať žalovanú na zaplatenie úrokov z omeškania z takejto určenej dlžnej sumy,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________