Language of document :

Žaloba podaná 22. apríla 2021 – Európsky parlament/Rada Európskej únie

(vec C-259/21)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Európsky parlament (v zastúpení: I. Liukkonen, I. Terwinghe, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy žalobcu

zrušiť články 15 až 17, 20 a 59 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) 2021/92 z 28. januára 2021, ktorým sa na rok 2021 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii1 ,

zaviazať Radu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Podľa Parlamentu legislatívne akty upravujúce danú oblasť, konkrétne článok 10 ods. 4 a článok 15 nariadenia (EÚ) 2019/12412 a článok 9 nariadenia (EÚ) 2019/4723 stanovujú, že opatrenia, ktorých sa týka prejednávaná žaloba, sa majú prijať delegovanými aktami podľa článku 290 ZFEÚ.

Na podporu svojej žaloby Parlament uvádza dva dôvody. Prvý žalobný dôvod sa zakladá na nesprávnostiach a zneužití konania, keďže napadnuté opatrenia sa mali prijať prostredníctvom delegovaných právnych aktov podľa článku 290 ZFEÚ a nie na základe konania podľa článku 43 ods. 3 ZFEÚ. Druhý žalobný dôvod sa zakladá na prerušení lojálnej spolupráce v rozpore s článkom 13 ods. 2 ZEÚ. Prijatím napadnutých opatrení v inom konaní, ako to na tento účel predpokladajú právne akty, ktorých je spoluautorkou, Rada odobrala Parlamentu právomoc preskúmania, ktorú by inak mohol využiť, keby sa postupovalo v správnom konaní.

____________

1 Ú. v. EÚ L 31, 2021, s. 31.

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1241 z 20. júna 2019 o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 2019/2006, (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013, (EÚ) 2016/1139, (EÚ) 2018/973, (EÚ) 2019/472 a (EÚ) 2019/1022 a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (Ú. v. EÚ L 198, 2019, s. 105).

3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/472 z 19. marca 2019, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre populácie lovené v západných vodách a priľahlých vodách a na rybolov využívajúci tieto populácie, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2016/1139 a (EÚ) 2018/973 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008 (Ú. v. EÚ L 83, 2019, s. 1).