Language of document : ECLI:EU:F:2010:111

TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2010 m. rugsėjo 29 d.

Byla F‑5/08

Markus Brune

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba — Atviras konkursas — Neįrašymas į rezervo sąrašą — Egzamino žodžiu eiga — Atrankos komisijos sudėties pastovumas“

Dalykas: Pagal EB 236 straipsnį ir AE 152 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo M. Brune iš esmės prašo panaikinti 2007 m. gegužės 10 d. Komisijos sprendimą neįrašyti jo į atviro konkurso EPSO/AD/26/05 rezervo sąrašą ir 2007 m. spalio 2 d. sprendimą atmesti jo skundą.

Sprendimas: Panaikinti 2007 m. gegužės 10 d. Komisijos sprendimą neįrašyti ieškovo į konkurso EPSO/AD/26/05 rezervo sąrašą. Priteisti iš Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai — Konkursas — Atrankos komisija — Sudėtis

(Pareigūnų tarnybos nuostatų III priedo 3 straipsnis)

Siekiant nustatyti, ar procedūra, kuri buvo vykdoma per konkurso testus žodžiu, atitiko du pagrindinius objektyvumo ir lygybės reikalavimus vertinant kandidatus, reikia bendrai įvertinti testų žodžiu organizavimą konkrečiomis bylos aplinkybėmis, atsižvelgiant į visus reikšmingus kriterijus. Šie kriterijai visų pirma yra: kandidatų, kuriems leista dalyvauti testuose, skaičius, atrankos komisijos sudėties nepastovumas, ypatingas dėmesys atrankos komisijos pirmininko ir prireikus pakaitinio pirmininko atitinkamam dalyvavimui ir koordinavimo priemonės, kurių imtasi, kad būtų užtikrintas nuoseklus vertinimo kriterijų taikymas.

Atviro konkurso, kuriame dalyvauja daug kandidatų, atrankos komisijos pirmininko nebuvimas atskirai vertinant negali pateisinti atrankos komisijos sprendimo panaikinimo, jeigu jo nebuvo ribotą skaičių kartų ir jam nebūnant atrankos komisijai pirmininkavo pakaitinis pirmininkas, kuris kartu su pirmininku dalyvavo daugelyje testų, ir taip buvo užtikrinamas atrankos komisijos pirmininkavimo tęstinumas. Nustatant, ar buvo užtikrintas pakankamas atrankos komisijos stabilumas, šį pirmininko nebuvimą reikia vertinti atsižvelgiant į kitus reikšmingus kriterijus.

Neatsižvelgiant į atrankos komisijos pirmininko dalyvavimą testuose, reikalaujama, kad dalyvautų pakankamas egzaminuotojų skaičius tam, kad būtų užtikrintas kandidatų vertinimo nuoseklumas ir lyginamasis vertinimas. Tačiau, atsižvelgiant į sunkumus, susijusius su konkurso, kuriame dalyvauja daug kandidatų, organizavimu, tam, kad atrankos komisijoje būtų egzaminuotojų branduolys, galintis užtikrinti pakankamą stabilumą, nereikia, kad šio branduolio nariai dalyvautų visuose testuose. Šiuo atžvilgiu konkurso atrankos komisijos pakaitinis narys gali pakeisti nedalyvaujantį nuolatinį narį. Tačiau jeigu nuolatiniai nariai būna ypač retai, toks nebuvimas turi būti pateisintas.

Jeigu egzaminuose esančių egzaminuotojų branduolys apsiriboja atrankos komisijos pirmininku ir jo pakaitiniu, o kiti atrankos komisijos nariai testuose dalyvavo nepakankamai ir daugumoje testų žodžiu identiškos sudėties komisija neposėdžiavo, konkurso atrankos komisija nesuteikė stabilumo lygio, galinčio užtikrinti vertinimų objektyvumo ir vienodo požiūrio principų laikymąsi, ir tai, atsižvelgiant į šių principų svarbą, turi būti laikoma esminių procedūrinių reikalavimų pažeidimu. Tokioje situacijoje, kai atrankos komisijos stabilumas yra silpnas, aplinkybės, kad, pirma, pakaitinis pirmininkas kartu su pirmininku dalyvauja pradinėje testų dalyje, kad perprastų vertinimo kriterijų taikymo būdą, ir kad, antra, atrankos komisija iš anksto susitaria dėl vertinimo būdų, negali būti laikomos aplinkybėmis, užtikrinančiomis vertinimo nuoseklumą.

(žr. 44, 52, 53, 56, 62 ir 63 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2008 m. kovo 12 d. Sprendimo Giannini prieš Komisiją, T‑100/04, Rink. VT p. I‑A‑2‑9 ir II‑A‑2‑37, 205, 209–212 ir 215 punktai.

Tarnautojų teismo praktika: 2006 m. gruodžio 13 d. Sprendimo Neophytou prieš Komisiją, F‑22/05, Rink. VT p. I‑A‑1‑159 ir II‑A‑1‑617, 44 ir 56 punktai.