Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 4 декември 2008 г. - Blais/ЕЦБ

(Дело F-6/08)1

(Публична служба - Персонал на ЕЦБ - Заплата - Надбавка за експатриране - Условия, предвидени в член 17 от Условията за работа на ЕЦБ - Осъждане на жалбоподателя да заплати съдебните разноски - Съображения за справедливост - Член 87, параграф 2 от Процедурния правилник)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Jessica Blais (Франкфурт на Майн, Германия) (представител: B. Karthaus, Rechtsanwalt)

Ответник: Европейска централна банка (представители: F. Malfrère и F. Feyerbacher, подпомагани от B. Wägenbaur, Rechtsanwalt)

Предмет

Публична служба - Отмяна на Решение на Европейската централна банка от 15 август 2007 г. за отказ да се признае на жалбоподателката надбавката за експатриране с мотив, че тя не отговаря на условията, предвидени в член 17 от Условията за работа на ЕЦБ.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Г-жа Blais понася наред с направените от нея съдебни разноски и половината от тези на Европейската централна банка.

Европейската централна банка понася половината от направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C142, 7.6.2008 г., стр. 39