Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 11. februára 2009 - Schönberger/Parlament

(vec F-7/08)1

(Verejná služba - Úradníci - Povýšenie - Porovnávacie hodnotenie zásluh - Pridelenie bodov na základe zásluh - Zásada rovnosti zaobchádzania)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Peter Schönberger (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: O. Mader, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: S. Seyr a K. Zejdová, splnomocnené zástupkyne)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Parlamentu z 15. januára 2007, na základe ktorého sa žalobcovi prideľuje nižší počet prednostných bodov, ako si želal

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutia, ktorými Európsky parlament zamietol prideliť pánovi Schönbergerovi tretí bod na základe zásluh za hodnotené obdobie 2003, sa zrušujú.

2.    Európsky parlament je povinný nahradiť trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 64, 8.3.2008, s. 69.