Language of document :

Žaloba podaná 24. novembra 2020 – Schmid/EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl g.g.A GESCHÜTZTE GEOGRAFISCHE ANGABE)

(vec T-700/20)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Gabriele Schmid (Halbenrain, Rakúsko) (v zastúpení: A. Ginzburg, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Graz, Rakúsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie Unionsbildmarke Steirisches Kürbiskernöl g.g.A GESCHÜTZTE GEOGRAFISCHE ANGABE v modrej, žltej, zelenej, (krémovo) bielej farbe – Ochranná známka Európskej únie č. 10 108 454

Konanie pred EUIPO: konanie o vyhlásení neplatnosti

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 23. septembra 2020 vo veci R 2186/2019-4

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 59 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 7 ods. 1 písm. i) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001.

____________