Language of document :

Vispārējās tiesas 2021. gada 1. decembra spriedums – Schmid/EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (“Steirisches Kürbiskernöl g. g. A”)

(Lieta T-700/20) 1

(Eiropas Savienības preču zīme – Spēkā neesamības atzīšanas process – Eiropas Savienības grafiska preču zīme “Steirisches Kürbiskernöl g. g. A GESCHÜTZTE GEOGRAFISCHE ANGABE” – Absolūts atteikuma pamats – Preču zīme, kas ietver simbolus, emblēmas vai ģerboņus – Savienības darbības jomas emblēma – Aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes – Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta i) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta i) apakšpunkts))

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Gabriele Schmid (Halbenraina [Halbenrain], Austrija) (pārstāvis: A. Ginzburg, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (pārstāvji: D. Hanf un M. Eberl)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Grāca, Austrija) (pārstāve: I. Hödl, advokāte)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2020. gada 23. septembra lēmumu lietā R 2186/2019-4 attiecībā uz spēkā neesamības atzīšanas procesu starp Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark un Gabriele Schmid.

Rezolutīvā daļa

Atcelt Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) Apelācijas ceturtās padomes 2020. gada 23. septembra lēmumu lietā R 2186/2019-4.

EUIPO sedz savus tiesāšanās izdevumus pats, kā arī atlīdzina Gabriele Schmid tiesāšanās izdevumus.

Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1     OV C 28, 25.1.2021.