Language of document : ECLI:EU:F:2012:62

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(първи състав)

15 май 2012 година


Дело F‑27/08 RENV


Manuel Simões Dos Santos

срещу

Служба за хармонизация във вътрешния пазар
(марки, дизайни и модели) (СХВП)

„Доброволно уреждане на спора — Член 69, параграф 1 от Процедурния правилник — Спогодба между страните по почин на Съда на публичната служба — Заличаване“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑н Simões Dos Santos иска, от една страна, да се отменят Решение PERS‑01‑07 от 6 юни 2007 г. на председателя на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) относно присъждането на точки за повишаване в рамките на процедурата за повишаване за 2003 г., както и писмото от 15 юни 2007 г. на органа по назначаването, и от друга страна, да се осъди СХВП да му заплати обезщетение за вреди. Жалбата е вписана в регистъра под номер F‑27/08.

Решение: Заличава дело F‑27/08 RENV от регистъра на Съда на публичната служба вследствие на спогодбата между г‑н Manuel Simões Dos Santos и Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП). Жалбоподателят и СХВП понасят съдебни разноски в съответствие с постигнатата между тях спогодба.

Резюме

Длъжностни лица — Жалба — Доброволно уреждане на спора пред Съда на публичната служба — Заличаване от регистъра

(член 69 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)