Language of document :

Žaloba podaná 18. februára 2008 - Di Bucci/Komisia

(vec F-23/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Vittorio Di Bucci (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: M. van der Woude, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia z 11. apríla 2007 v rozsahu, v akom priznáva žalobcovi jediný dodatočný prioritný bod v rámci povyšovania za rok 2003, celkovo 2 prioritné body a súhrn 21 bodov a uloženie povinnosti žalovanej zaplatiť náhradu škody

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 11. apríla 2007 v rozsahu, v akom priznáva žalobcovi jediný dodatočný prioritný bod v rámci povyšovania za rok 2003, celkovo 2 prioritné body a súhrn 21 bodov a uložiť žalovanej povinnosť zaplatiť náhradu škody,

uložiť žalovanej povinnosť zaplatiť náhradu škody vo výške 5 000 eur,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________