Language of document :

Жалба, подадена на 22 февруари 2008 г. - Wilms/Комисия

(Дело F-24/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Günter Wilms (Брюксел, Белгия) (представител: M. van der Woude, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението от 17 април 2007 г., доколкото с него на жалбоподателя не се предоставят никакви допълнителни точки за предимство в процедурата за повишаване за 2003 г., за общо една точка за предимство и общ брой 19 точки, както и осъждане на ответника заплати обезщетение.

Искания на ищеца

да се отмени Решението от 17 април 2007 г., доколкото с него не се предоставят на жалбоподателя никакви допълнителни точки за предимство в процедурата за повишаване за 2003 г., за общо една точка за предимство и общ брой 19 точки;

да се осъди ответника за заплати обезщетение най-малко в размер на 5 000 EUR;

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________