Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 22 lutego 2008 r. - Valero Jordana przeciwko Komisji

(Sprawa F-25/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Valero Jordana (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: M. van der Woude, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 17 kwietnia 2007 r. w zakresie, w jakim nie przyznaje ona skarżącej żadnego punktu pierwszeństwa w postępowaniu w sprawie awansu za 2003 r.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 17 kwietnia 2007 r. w zakresie, w jakim nie przyznaje ona skarżącej żadnego punktu pierwszeństwa w postępowaniu w sprawie awansu za 2003 r.;

zasądzenie od pozwanej odszkodowania w wysokości 5000 EUR;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________